اساسنامه سازمان آرامستان هاي شهرداری اصفهان

فصل اول: کلیات

ماده ۱: نام سازمان، سازمان گورستانهای اصفهان می باشد میباشد که اختصارا در این اساسنامه و در مکاتبات، سازمان نامیده می شود.

ماده ۲: اهداف سازمان

الف: برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به گورستان های شهر.

ب: ایجاد و توسعه و با نظارت بر احداث و توسعه گورستان های مورد نیاز با هماهنگی سازمان های ذیربط

ج: بهره برداری و بانظارت بر طرز استفاده از گورستان های احداث شده و انتظام امور گورستان های واقع در شهر

د: انجام ترتیبات لازم جهت حمل، تغسيل، تکفین، تدفین و انجام مراسم وتشريفات مذهبی اموات مسلمين.

ماده ۳: موضوع سازمان

سازمان جهت نیل به اهداف فوق بارعايت مقررات مربوط اقدام به اجرای موضوعات نيل مي نمايد:

١- تهیه آمار و اطلاعات مربوط به متوفيات و ارتباط با مراکز اطلاعاتی.

۲- ارتباط و همکاری و مشورت با مراکز علمی و پزشکی و سایر سازمان ها و اشخاص ذیربط

٣- تملك اراضی و املاك مجاز پس از تحصيل مجوز قانونی جهت تامین نیازهای سازمان در قالب قوانین مربوطه

٤- اعلام نظر در خصوص استعلام های مراجع در ارتباط با اهداف سازمان

٥- احداث ابنیه و تاسیسات مورد نیاز گورستان های عمومی مسلمين از طريق امانی با پیمانکاری براساس مفاد اساسنامه

٦- نظارت بر احداث ابنیه و تاسیسات ساير گورستان ها

۷- تدوین آیین نامه های مربوط به انتظام امور گورستان ها

۸- ایجاد موسسات و شرکتهای وابسته جهت تحقق اهداف سازمان که طبق اصول: بازرگانی اداره میشود با پیشنهاد شورای سازمان و تصویب وزارت کشور، اساسنامه اینگونه موسسات و شرکتها می بایستی به تصويب وزارت کشور برسد.

ماده ٤: نوع سازمان

سازمانی است وابسته به شهرداری که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و مطابق با مفاد مواد این اساسنامه و آيين نامه های مصوب طبق اصول بازرگانی اداره می شود.

ماده ٥: مدت: از تاریخ تشکیل نامحدود است.

ماده ٦: مركز سازمان: مرکز سازمان شهر اصفهان می باشد.

 

فصل دوم: سرمایه و منابع درآمد سازمان

ماده ۷: سرمایه نقدی سازمان عبارتست از مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد که تمامی آن از محل اعتبارات شهرداری اصفهان به حساب بانکی سازمان نزد بانک ملی شعبه اصفهان واریز میشود سرمایه غیرنقدی عبارتست از اموال منقول و غیرمنقول اعم از ماشین آلات و زمین و ساختمان و تاسیسات قابل استفاده میباشد که از طرف شهرداری اصفهان با رعایت مقررات و آیین نامه مالی شهرداری و براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری که به تایید شورای سازمان می رسد با رعایت مقررات موضوعه در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت كل سرمايه متعلق به شهرداری و قابل انتقال به غیر نمی باشد.

تبصره ۱: زمان اجرای این ماده جداکثر از تاريخ تصويب مدت شش ماه خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت انحلال كليه دارائی ها اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات و دیون و تعهدات به شهرداری منتقل می گردد.

ماده ۸: منابع درآمد سازمان

سازمان می تواند جهت تامین هزینه ها و تقویت بنیه مالی خود از طریق زیر با رعایت مقررات مربوطه کسب درآمد نماید.

الف: تغسيل، تکفین و کرایه حمل و بسته بندی جنائز و تهیه و نصب سنگ مزار

ب: فروش قبور

ج: اجاره دادن سالن های سوگواری

د : فروش و نگهداری آرامگاه های خانوادگی

هـ : فروش تولیدات گل و گیاه و فروش خدمات مازاد بر نیاز سازمان

و: دریافت اعانات وهدايا با تصويب مصاديق آن به صورت مورد به مورد توسط شورای سازمان

ز: کسب سایر درآمدهای مرتبط با اهداف سازمان، با تصویب شورای سازمان

 

فصل سوم : ارکان سازمان

ماده ٩: ارکان سازمان عبارتند از:

الف: شورای سازمان

ب: هیئت مدیره

ج: مدیرعامل

د: حسابرس (بازرس)

ماده ۱۰: شورای سازمان که منبعد شورا نامیده خواهد شد مرکب خواهد بود از:

الف: شهردار به عنوان رياست شورا

ب: معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان

ج: يك نفر كارشناس به انتخاب شهردار اصفهان

د: دونفر کارشناس که از طرف  استانداري با اطلاع وزارت كشور انتخاب و  معرفی می شوند.

تبصره: تغيير کارشناس معرفی شده توسط شهردار با تاييد استاندار ممکن خواهد بود  همچنین تعیین و تغيير کارشناسان موضوع بند "د" این ماده در هر مقطعی با رعایت بند 'د' ممکن خواهد بود.

ماده ۱۱: جلسات شورا سالی دوبار یکی در تیرماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه در بهمن ماه برای تصویب برنامه و بودجه سال آینده و انجام سایر وظایف به دعوت رئیس شورا تشکیل می شود.

تبصره ۱: جلسات شورا خارج از مواعد مذکور در ماده ۱۱ به تقاضای مدیرعامل و يا رئيس هیئت مدیره یا حسابرس (بازرس) و یا دو نفر از اعضاء شورا تشکیل خواهد شد

تبصره ۲: دستور جلسات شورا را رئیس شورا براساس پیشنهاد متقاضی تعیین می نماید.

تبصره ٣: دعوت از شورا با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و موضوع دستورجلسه حداقل هفت روز قبل از تشكيل شورا به وسيله دعوتنامه کتبی از اعضاء توسط رئیس شورا بعمل خواهد آمد.

تبصره ٤: جلسات شورا با حضور كل اعضاء رسميت مي يابد و چنانچه در نوبت اول كل اعضاء حضور بهم نرسانند در نوبت دوم که حداکثر ظرف ١٥ روز آینده خواهد بود و با حضور حداقل ۳ نفر تشکیل خواهد گردید.

تبصره ۵: تصمیمات شورا به اتفاق آراء يا به اكثريت سه رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که رئیس شورا یکی از آن سه نفر باشد نظرات و دلائل مخالفين میبایستی كتباً و مستدلا درصورتجلسه قید شود و متن آن نیز در دفتر مخصوصی( که توسط شورا برگ شماری و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت کرديده به امضاء اعضاء رسیده است) درج شود.

ماده ۱۲: وظائف و اختيارات شورا به شرح ذیل می باشد

١- استماع گزارش سالانه هيئت مديره و حسابرس (بازرس) راجع به امور سازمان و تصویب آن.

۲- بررسی و تصويب ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت دارائی و ديون و عمليات براساس گزارش هیئت مدیره و حسابرس (بازرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به آن ها.

۳- بررسی و اتخاذ تصمييم نسبت به خط مشی و برنامه ریزی برای فعالیت های سال آتی و برنامه های میان مدت و دراز مدت سازمان

٤- بررسی و تصویب بودجه، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه مصوبات شورای سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصویب به شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن جهت تصويب ارسال خواهد شد.

تبصره : شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن ظرف حداکثر ١٥ روز از تاریخ دریافت بودجه متمم، اصلاح و تفریغ بودجه بررسی و تصویب خواهد کرد.

٥- اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره های مالی سازمان به منظور استفاده فعال از ذخیره مذكور.

٦ - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن برای تصويب به وزارت کشور.

۷- تعيين و تصويب حق حضور در جلسات اعضاء هیئت مدیره و حسابرس (بازرس) با رعایت مقررات ذيربط

۸- انتخاب حسابرس ( بازرس ) و معرفی وی از طریق استانداری به همراه فرم مشخصات حسابرس به وزارت کشور جهت صدور حکم

٩- اجازه مشارکت و سرمایه گذاری با بانک ها و سایر موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه و در قالب موضوع و اهداف سازمان

۱۰- تصويب كليه آيين نامه های مورد احتياج با تفویض تصويب برخی از آن ها به هيئت مديره

۱۱- بررسی و تایید تشکیلات اداری سازمان که توسط هيئت مديره تهیه و پیشنهاد می گردد و اجرای آن پس از اعمال مفاد ماده ٥٤ قانون شهرداری و اخذ مصوبه وزارت کشور

تبصره: با شروع بکار سازمان چنانچه در شهرداری برای انجام وظایف سازمان پست های مصوب وجود داشته باشد پست های مذکور و شاغلين آن ها تحت مدیریت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند کرد. بدیهی است چنانچه برای سازمان تشكيلات تفصیلی جداگانه ای براساس آيين نامه استخدامی شهرداری های کشور تهیه شود شاغلین پست های مذکور در پست های جدید تطبيق را خواهند یافت.

۱۲- آيين نامه مالی و معاملاتی سازمان براساس قانون شهرداری توسط هیئت مدیره تهیه و به شورا پیشنهاد می شود که پس از موافقت شورا با تصوی وزارت کشور به مورد اجراء درخواهد آمد.

تبصره: تا زمانیکه سازمان آیین نامه مالی و معاملاتی خاصی نداشته باشد آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب (١٢/٤/٤٦) با رعایت مفاد اساسنامه سازمان ملاك عمل خواهد بود. در این صورت بجای انجمن شهر و شهردار به ترتیب هیئت مدیره و مدیرعامل جایگزین خواهند شد.

۱۳- انتخاب و تجديد انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل با پیشنهاد شهردار.

١٤- تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل وفق مقررات موضوعه، ضمناً شورا میتواند طرح پرداخت حقوق و مزایا به صورت کارانه را برای مدیرعامل تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجراء گذارد.

۱۵- پیشنهاد انحلال سازمان به وزارت کشور

تبصره: در صورتیکه سازمان کارایی و بازدهی لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و با موضوع ماده ٧ تبصره آن در زمان مقرر و بارعایت مقررات مربوط محقق نشده باشد وزارت کشور پس از بررسی های لازم راسا (بدون پیشنهاد شورا) نسبت به انحلال سازمان تصميم لازم اتخاذ خواهد نمود.

١٦- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور و موضوعات پیشنهادی که در قالب اهداف سازمان در این اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت در دستور جلسه بوده و بایستی در شورای سازمان مطرح گردد. تبصره : اعضای شورا نمایندگان قانونی سرمایه سازمان بوده و به همراه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل در حدود وظایف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند، امین سرمایه و اموال  و دارائی شهرداری می باشند

۱۷- اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه انحصارا با وزارت کشور است.

بدیهی است شورا نیز می تواند پیشنهاد املاح یا تجدیدنظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور بنماید.

ترکیب هیئت مدیره:

ماده ۱۳: هیئت مدیره سازمان مرکب از سه نفر عضو اصلی می باشد:

الف: معاون خدمات شهری شهرداری به عنوان عضو اصلی ثابت، که سمت ریاست هیئت مديره را خواهد داشت.

ب: دو نفر کارشناس خبره وآگاه به مسائل از بین کسانیکه تحصیلات عالیه و تجربیات عملی مورد نیاز سازمان را دارا باشند با پیشنهاد شهردار و تصویب  شورا منصوب خواهند شد

تبصره ۱: يك نفر عضو علی البدل نیز برای هیئت مدیره به کیفیت فوق تعیین خواهد شد که در صورت غيبت عضو اصلی، انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره ۲: مدت ماموریت هیئت مدیره چهار سال و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.

تبصره ٣: چنانچه هر يك از اعضاء هیئت مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه  عهده دار می باشد تصور ورزد شورا میتواند با توجه به موارد  ذیل پس از استيضاح نسبت به عزل وی اقدام کند.

١- چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی به عملکرد هیئت مدیره ایرادی داشته و یا آن را مغایر مقررات تشخيص دهد مراتب را به شورا منعکس می نماید ، رئيس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز بعد از دریافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتیجه را مستدلا اعم از آنکه منجر به ابقاء يا عزل عضو هیئت مدیره شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید.

۲- چنانچه هريك از اعضاء شورا نسبت به عملکرد هریک از اعضای هیئت مدیره سازمان اعتراضی داشته باشند میبایستی کتبا به رئیس شورا گزارش دهند و رئیس شورا میبایستی براساس گزارشات مذکور و يا گزارشات واصله از بازرسی، جلسه فوق العاده شورا را تشكيل تا به موضوع رسیدگی شود. رئیس شورا موظف است مطالب مذكور را به عضو هیئت مدیره که مورد استیضاح قرار گرفته ابلاغ نماید، فرد مورد نظر مکلف است در اولین جلسه شورا که توسط رئیس شورا تعیین می شود حضور بهمرسانده و پاسخ ارائه نماید. چنانچه شورا به عضو هیئت مدیره (فرد استیضاح شده) رای عدم اعتماد دهد بلافاصله از سمت خود عزل می شود.

تبصره: چنانچه عضو استیضاح شده هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره باشد که ضمنا" معاونت خدمات شهری شهرداری را به عهده دارد جلسه شورا با حضور بدون حق رای وی تشکیل خواهد شد، در این صورت تصمیمات به اتفاق آرا با اکثریت سه رای مشروط بر آنکه یکی از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رای برعدم اعتماد باشد زئیس هیئت مدیره علاوه بر، برکناری از ریاست هیئت مدیره بانکر تخلفات به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهد شد. بدیهی است تا تعیین جانشین وی یکی دیگر از شهرداری با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده دار وظائف معاون مذکور در شورا و هیئت مدیره خواهد شد. صورتجلسه شورا مبنی بر استیضاح رئیس هیئت مدیره و رای عدم اعتماد با ذکر دلائل و مستندات میبایستی بلافاصله توسط رئیس شورا (شهردار) به وزارت کشور (اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها) ارسال گردد.

۳- هريك از اعضاء هیئت مدیره موضوع بند ب ماده ۱۳ می تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برساند رئیس شورا می تواند با استعفاء مخالفت کند و عضو مذکور نیز می تواند بعداز يك ماه از تاریخ اعلان استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز نسبت به تشکیل شورای فوق العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند، شورا موظف است.

قبل از اتمام مهلت دوماهه عضو مستعفی، نسبت به انتخاب عضو جایگزینی اقدام کند.

٤ - سایر اعضاء انتخابی ممکن است با تشخیص شورا تمام وقت یا نیمه وقت باشند و در صورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره سرپرستی یکی از واحدهای اصلی و اساسی سازمان از طرف مديرعامل به عهده بريك از آن ها محول خواهد شد. اعضاء تمام وقت حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان غیر از کارهای آموزشی آن هم با موافقت شورا نخواهند داشت.

ماده ١٤: اعضای شورای سازمان و هیئت مدیره و مدیرعامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان و با به حساب سازمان صورت می گیرد. بطور مستقیم و يا غيرمستقيم شركت نموده و با سهیم شوند و همچنین مراعات مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت و منع مداخله کارمندان دولت در معاملات الزامی است.

ماده ١٥: جلسات هیئت مدیره با حضور کلیه اعضاء رسميت بافته و کلیه تصمیمات بانفاق آراء یا با اکثریت در رای وقتی معتبر خواهد بود که رئیس هیئت مدیره یکی از دو نفر باشد.

مدیرعامل چنانچه عضو هیئت مدیره نباشد نیز موظف به حضور در جلسات هیئت مدیره است مگر آنکه در معذوریت، مرخصی و یا ماموریت باشد که در این صورت جانشین وی که برابر مفاد بند ۹، ماده ۲۰ اساسنامه تعیین شده در جلسات بدون حق رای حضور خواهد يافت. صورتجلسه هیئت مدیره در دفتر صورتجلسات که توسط شورای سازمان شماره گذاری شده است ثبت و به اعضاء خواهد رسید.

تبصره: چنانچه هريك از اعضاء هیئت مدیره سه مرتبه بدون عذر موجه یا سه ماه متوالی با عذر موجه در جلسات شرکت نکند بخودی خود مستعفی، شناخته خواهد شد..

ماده ١٦: جلسات هیئت مدیره حداقل پانزده روز یکبار در روز و ساعت معین در مرکز اصلی  سازمان تشکیل می شود و چنانچه جلسات فوق العاده ضروری باشد با درخواست کتبی مدیرعامل با اعضای هیئت مدیره و با دعوت رئيس هيئت مديره تشکیل می گردد.

ماده ۱۷: تشكيل جلسات هیئت مدیره بموجب دستورجلسه منضم به دعوت كنبی رئیس هیئت مدیره خواهد بود که از اعضاء اصلی و علی البدل بعمل می آید و عضو على البدل می بایستی در کلیه جلسات حضور یابد و در صورتيكه يكي از اعضاء هیئت مدیره در جلسه شرکت نکند عضو علی البدل بجای عضو اصلی غائب رای خواهد داد:

تبصره: موضوعیكه يكبار با آن مخالفت شده باشد و به دلیل عدم کسب آراء موافق به تصویب نرسیده است نباید بدون حضور مخالفین مجددا" مطرح شود مگر آنکه مخالفين مستعفی یا برکنار شده باشند.

ماده ۱۸: وظائف و اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره دارای اختیارات ذکر شده در این اساسنامه و يا تفويض شده از طرف شورای سازمان برای اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان می باشد مگر در مواردی که اخذ تصمیم در باره آن ها طبق اساسنامه در صلاحیت شورای سازمان باشد.

هیئت مدیره از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است:

تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی و اداری و معاملات سازمان به شورای و سازمان.  تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سازمان به شورای سازمان.

۳- بررسی برنامه و بودجه، اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه پیشنهادی مدیر عامل و ارائه به شورای سازمان.

٤- اجرای برنامه ها و تصمیمات و مصوبات شورای سازمان.

٥- رسیدگی و تصویب معاملات در مواردیکه طبق آيين نامه معاملات در عهده هیئت مدیره است.

٦- بررسی و پیشنهاد تجدید نظر در برنامه ها و طرحهای اجرائی سازمان به شورا.

۷- نظارت در حفظ و نگهداری دارائی و اموال سازمان.

۸- پیشنهاد تشکیلات اداری و فنی متناسب با نیاز سازمان جهت بررسی و اقدامات بعدی به شورا

۹- افتتاح حساب درآمد و هزینه و سایر حسابهای مورد نیاز در بانك ها و موسسات اعتباری مجاز.

۱۰- نظارت بر حسن اجرای وظائف مديرعامل.

۱۱- تصويب پاداش برای کارکنان سازمان با رعایت مقررات مربوطه.

۱۲- اقامه وتعقيب و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن در کلیه مراجع حقوقی و کیفری با حق صلح و سازش و ارجاع به داوری و تعیین داور و کلیه اختیارات دیگر راجع به امر دادرسی مصرح در قوانین و مقررات ذیربط و تعیین وکیل دعاوی با حق توكيل وعزل وکيل.

۱۳- بررسی و پیشنهاد اخذ وام و مشارکت سازمان با بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به شورا در قالب اهداف و موضوع سازمان.

ماده ۱۹: مديرعامل

انتخاب مدیرعامل برای خدمت تمام وقت از بین اعضاء انتخابی ( اعم از اصلی ياعلى البدل) هیئت مدیره و یا خارج از سازمان (مشروط به داشتن شرایط حداقل مشابه اعضاء انتخابی) برای مدت سه سال که با حکم رئیس شورا منصوب می گردد.

الف : رئیس شورا، مدیرعامل را به وزارت کشور معرفی و مدیرعامل بلافاصله پس از معرفی شروع به کار می کند. مشخصات کامل مديرعامل میبایستی همراه معرفی نامه به وزارت کشور اعلان شود.

ب: تجديد انتخاب مدیرعامل بلامانع است و تا تعیین مدیرعامل جديد، مديرعامل قبلى وظائف مربوطه را انجام خواهد داد.

ب: تجديد انتخاب مدير عامل بلامانع است و تاتعيين مديرعامل جديد، مدير عامل قبلي وظايف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره: دوره خدمت مديرعامل در موارد ذیل خاتمه میپذیرد :

١- چنانچه هريك از اعضاء هیئت مدیره سازمان به عملکرد مدیرعامل ايراد و یا اعتراضی داشته باشند میبایستی مطلب را کتبا به مدیرعامل و همچنین به رئیس هیئت مدیره تسلیم دارند و رئیس هیئت مدیره میبایستی موضوع را در اولین جلسه هیئت مدیره که با حضور مدیرعامل تشکیل می شود مطرح نماید، مدیرعامل پاسخ خواهد داد و در صورتیکه عضو معترض قانع نشده باشد سئوال خود را کتبا به شورا ارسال خواهد داشت در این صورت و همچنین در صورتیکه هريك از اعضاء شورا به عملکرد مدیرعامل اعتراض داشته باشند، رئیس شورا میبایستی براساس گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله از بازرسی و همچنین بر اساس نظرات اعلامی وزارت کشور جلسه فوق العاده شورا را تشكيل تا به موضوع رسیدگی شود.

رئیس شورا موظف است مطلب مذکور را به مدیرعامل ابلاغ نماید، مدیرعامل مکلف است تا در جلسه عادی و یا فوق العاده شورا که توسط رئیس شورا تعیین می شود حضور بهمرسانده و پاسخ ارائه نماید. و چنانچه شورا به مدیرعامل رای عدم اعتماد دهد، مديرعامل بلافاصله از سمت خود عزل می شود.

۲- بر موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.

۳- خاتمه مدتی که برای آن دوره انتخاب شده است.

٤- چنانچه فاقد هريك از شرایط مربوط به انتخاب مدیرعامل باشد.

ماده ۲۰: وظائف و اختیارات مديرعامل:

مديرعامل بالاترین مقام اداری و اجرائی سازمان است که برکلیه واحدهای تابعه سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن اجرای امور و منافع سرمایه و اموال و دارائی سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هیئت مدیره می باشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود

مدیرعامل از جمله دارای وظائف و اختیارات زیر است:

١- اجرای مفاد اساسنامه و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد و اهداف آن

۲- اعمال مدیریت صحیح برکلیه امور سازمان و حفاظت اموال و دارائی های آن.

٣- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سازمان و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه برای تسلیم به هيئت مديره و شورای سازمان و اجرای آن پس از تصویب با رعایت آیین نامه های سازمان.

٤- انجام هرگونه معامله و انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع عمليات سازمان برطبق مفاد اساسنامه و با رعایت ایین نامه معاملات و سایر مقررات و سازمان.

٥- تهیه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعمل های لازم برای پیشبرد امور سازمان.

٦- تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و اتخاذ و تصمیمات انضباطی در باره کارکنان سازمان براساس مقررات موضوعه.

۷- اموراداری سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصرا در قالب قراردادهای پیمانکاری که با آن ها منعقد میشود با ذكر کارهای معین یا زمان مشخص و براساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام می شود بطوریک هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده پیمانکار باشد. بدیهی است سازمان می تواند از خدمت کارکنان دیگر سازمان ها که برابر مقررات می توانند به سازمان مامور خدمت شوند به صورت مامور استفاده نماید. استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان اعم از کارگری و کارمندی به تعداد محدود و صرفاً بر اساس پست های مصوب سازمان تفصیلی که پس از تایید شورای سازمان به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشمول مقررات آیین نامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور مصوب ١٣/٢/٦٨ خواهد بود.

۸- عزل و نصب کارکنان براساس مقررات موضوعه.

۹- مدیرعامل می تواند با تصویب هیئت مدیره تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به هريك از اعضای دیگر هیئت مدیره و با مسئولان سازمان تفويض نمايد. لكن اين تفویض اختیار رافع مسئولیت مدیرعامل نبوده و مسئولیت حسن اداره امور در هر حال به عهده او خواهد بود.

تبصره: مدیرعامل موظف است در مدت معذوریت یا مرخصی و یا ماموریت به ترتيب فوق عضو جانشین معین کند.

۱۰- نمایندگی سازمان در برابر ادارات ، موسسات دولتی و خصوصی.

۱۱- امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور، قبولی، تعهد، ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید، فروش، اجاره، تغيير و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول در برابر ديون، اجرای اسناد لازم الاجراء برحسب مورد به اتفاق معاون مالی و اداری سازمان یا یکی از اعضاء هیئت مديره همراه با مهر سازمان براساس مقررات و مفاد اساسنامه.

تبصره: معاون مالی و اداری به پیشنهاد مدیرعامل وتصويب هيئت مديره و زیر نظر مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح سازمان و مقررات این اساسنامه و  آيين نامه های مصوب انجام وظیفه نموده و بردرآمد و هزينه سازمان نظارت مستقیم داشته و نسبت به تنظيم دفاتر قانونی براساس روش دفترداری دو طرفه و ثبت حسابها اقدام و نظارت می نماید.

۱۲- ساير وظايف و اختيارانی که هیئت مدیره در حدود ماده ۱۸ اساسنامه به مديرعامل تفويض کرده باشد.

تبصره: مدیرعامل موظف می باشد گزارش عملیات اجرایی در حدود اختیارات تفویضی در این ماده را همه ماهه به هیئت مدیره تسلیم نماید.

۱۳- انجام سایر اموریکه طبق مفاد اساسنامه و آيين نامه های مصوب و يا به موجب مقررات قانون تجارت صرفاً به عهده مدیرعامل می باشد.

ماده ۲۱: مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسئولیت های مصرحه در اساسنامه مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

حسابرس (بازرس):

ماده ۲۲: شورای سازمان يك شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان بازرس قانونی و حسابرس

برای مدت يكسال انتخاب و از طریق استانداری جهت صدور حکم به وزارت کشور معرفی می نماید. انتخاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع است.

 در انتخاب حسابرس (بازرس) رعایت ماده ١٤٧ قانون تجارت الزامی است.

ماده ۲۳: وظائف حسابرس (بازرس) به شرح ذيل است:

١- نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه و آیین نامه ها و بودجه مصوب سازمان.

۲- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر گزارشات سازمان، گزارش حسابرس(بازرس) در این موارد حداقل ده روز قبل از جلسه شورا باید تکمیل و در اختيار رئيس شورا و رئيس: هیئت مدیره قرار بگیرد.

تبصره: مدیرعامل و هریك از اعضاء هیئت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هر نوع اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نیاز که حسابرس (بازرس) و یا بازرسان و حسابرسان وزارت کشور بخواهند در اختيار ـ آنان قرار دهند.

بازرسی و مطالبه اسناد و مدارك بايد بنحوی انجام گیرد که به امور جاری

سازمان لطمه وارد نسازد.

۳- بررسی و اظهار نظر نسبت به بودجه های پیشنهادی مدیرعامل برای هر دوره مالی.

٤- همکاری با بازرسان و حسابرسان وزارت کشور

٥- حسابرس (بازرس) میتواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که به عهده دارد از كمك حسابرسان یا کارشناسان مالى باتجربه استفاده نماید.

تبصره: چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی ، عمليات مديرعامل را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورای سازمان منعکس می نمايد، رئیس شورا موظف است حداکثر به فاصله پانزده روز از دریافت نامه نسبت به تشكيل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتيجه را مستدلا اعم از آنکه منجر به ابقاء یا عزل مدیرعامل شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید. بدیهی است نظر واصله از وزارت کشور ملاك عمل خواهد بود.

٦- گزارش هرگونه ابهام با ایراد در حسابها با روش های مالی و عملیاتی سازمان بطور کتبی به شورا و اعلام مواردی که نیاز به طرح در شورا ندارد به هیئت مدیره و مدیرعامل جهت اصلاح.

تبصره: ابهامات و نقائص مورد اشاره حسابرس (بازرس) می بایستی حداکثر ظرف يك هفته در اولین جلسه هیئت مدیره مطرح و برابر مقررات رسیدگی شود در غیر این صورت حسابرس (بازرس) موظف به تسلیم گزارش کتبی به رئیس شورا می باشد.

۷- انجام سایر اموریکه در اساسنامه به عهده حسابرس ( بازرس ) محول شده است.

۸- حسابرس (بازرس) موظف است يك نسخه از گزارش عملیات خود راجع به و امور سازمان را به وزارت کشور ارسال نماید.

تبصره: حسابرس ( بازرس ) حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات سازمان را ندارد ولی میتواند نظرات خود را کتبا به مدیرعامل و هیئت مدیره و به ما شورای سازمان ابلاغ نماید.

ماده ٢٤: سایر وظائف و اختیارات و مسئولیت های حسابرس (بازرس) بنحوی است که در قانون تجارت، مقرر گردیده است.

ماده ٢٥: در صورت معذوریت، فوت، استعفاء يا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط حسابرس (بازرس) جهت انجام وظیفه محوله شورای سازمان بلافاصله وفق مقرات ماده ۲۲ اقدام خواهد کرد.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده ٢٦: سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد. اولین سال مالی از تاریخ تصویب اساسنامه تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده ۲۷: برنامه کار و بودجه سالیانه سازمان باید منتهی تا ١٥ دیماه هر سال برای بررسی و تصویب هیئت مدیره توسط مدیرعامل ارائه و تا آخر دیماه برای تصویب نهائی به شورای سازمان توسط هیئت مدیره ارائه گردد و شورا رسیدگی به بودجه را تا پایان بهمن ماه خاتمه دهد.

تبصره: دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا اخر اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزینه های پرداخت نشده و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق نیافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۸: هیئت مدیره موظف است همه ساله بك نسخه از ترازنامه وحساب سود و زیان و

تفریغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملکرد تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به و بازرس تسلیم نماید.

ماده ۲۹: شورای سازمان برای رسیدگی و تصويب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفريغ

بودجه و ساير صورتهای مالی به درخواست رئیس هیئت مدیره و دعوت رئیس شورا حداکثر تا اول تیرماه تشکیل و نظريه قطعی خود را لغايت تيرماه اعلام خواهد داشت.

ماده ٣۰: تصويب ترازنامه و تفریغ بودجه عملکرد هیئت مدیره به منزله مفاصا حساب مديران  برای آن دوره مالی خواهد بود.

ماده ۳۱: هیئت مدیره مکلف است هرسال يك بيستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به يك دهم سرمایه، ذخيره نمايد. تعيين ميزان ساير ذخایر مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای سازمان خواهد بود.  

ماده ٣۲: سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است برطبق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری می باشد.

ماده ۳۳: اين اساسنامه در ۱۹ صفحه مشتمل بر چهارفصل و ۳۳ ماده و ۲۸ تبصره و ٩٢ بند که کلیه صفحات آن با قید شماره و تاریخ تصويب ٧٦/٧/٢٨ ممهور به مهر وزارت کشور و منقش به مهر برجسته اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها می باشد، به استناد ماده ٨٤ قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٧٥ تصويب و موافقت وزارت کشور را جهت اجرای آن اعلام می دارد.کد محتوا 30356

برچسب ها