اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان

فصل اول: کلیــــات

ماده ١: نام سازمان

«سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی» می باشد که اختصاراً در این اساسنامه سازمان نامیده می شود.

ماده ٢: اهداف سازمان

نجات جان انسان ها، مهار و اطفاء حریق و حفاظت از ثروت های ملی در مقابل آتش سوزی و عوارض و سوانح ناشی از آن. برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به آتش نشانی و خدمات ایمنی. آموزش های لازم در امور آتش نشانی و خدمات ایمنی در سطوح مختلف سازمان برای کارکنان و افراد خارج از سازمان طی برنامه های زمان بندی شده. ایجاد و توسعه ایستگاه های موردنیاز و بهره برداری از آن ها. نظارت بر عملیات موسسات، شرکت های دولتی و خصوصی سرویس دهنده امور آتش نشانی و خدمات ایمنی. انجام ترتیبات لازم جهت مقابله و تمهیدات لازم جهت کاهش آثار سوء ناشی از حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی   نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی ساختمان ها واستانداردهای تجهیزاتی ساختمان ها در مقابل سوانح گوناگون (زلزله، آتش سوزی، برق گرفتگی، سیل، بمباران های شیمیایی اتمی و .... )

ماده ٣: موضوع سازمان

سازمان جهت نیل به اهداف فوق اقدام به اجراء موضوعات نیل با رعایت مقررات موضوعه می نماید.

تهیه آمار و اطلاعات مربوط و ارتباط با مراکز اطلاعاتی. ارتباط و همکاری و هماهنگی و مشورتی با مراکز علمی، نظامی، پزشکی و سایر سازمان ها و اشخاص ذیربط. شناسایی و تملک اراضی پس از تحصیل مجوز قانونی جهت تأمین نیازهای مرتبط با اهداف و وظایف سازمان حسب مقررات مربوطه. احداث ابنیه و تأسیسات موردنیاز. تعیین صلاحیت فنی و امکانات شرکت های خصوصی و دولتی تحت عناوین مختلف اعم از طرح ایمنی با شارژکننده و فروشنده و سازنده ماشین ها و قطعات و ادوات و تجهیزات مختلف مربوط به امور ایمنی و نجات و آتش نشانی در سطح جامعه. اقدامات لازم در جهت ارتقاء سطح دانش و بینش فنی کارکنان و ارتباط با مراکز علمی و فنی و دانشگاهی در داخل و خارج کشور با رعایت مقررات موضوعه. تدوین آیین نامه های مربوط به انتقال امور ایستگاه ها. اشاعه و به کارگیری رشته های مختلف ورزشی بین پرسنل سازمان خصوصاً کادر عملیات به منظور تقویت و آمادگی جسمانی و بالا بردن روحیه افراد که لازمه این حرفه می باشد. تمام پرسنل باید عملیاتی باشند و بخش های ستادی در حال گردش عملیاتی باشند و تأمین فضاها و تأسیسات لازم برای این منظور.

ماده ٤: نوع سازمان

سازمانی است وابسته به شهرداری که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و طبق اصول بازرگانی و مفاد این اساسنامه اداره می شود.

ماده ٥: مدت سازمان

از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده ٦: مرکز سازمان

مرکز اصلی سازمان شهر اصفهان است.

 

فصل دوم: سرمایه و منابع درآمد سازمان

ماده ٧:

سرمایه نقدی عبارتست از یک میلیارد ریال وجه نقد که تمامی آن از محل اعتبارات شهرداری به حساب بانکی سازمان نزد بانک ملی شعبه اصفهان واریز می شود و سرمایه غیرنقدی عبارتست از اموال منقول و غیرمنقول اعم از ماشین آلات و زمین و ساختمان و تأسیسات قابل استفاده می باشد که از طرف شهرداری اصفهان با رعایت مقررات و آیین نامه مالی شهرداری و براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری که به تأیید شورای سازمان می رسد با رعایت مقررات موضوعه در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت. کل سرمایه متعلق به شهرداری اصفهان و قابل انتقال به غیر نمی باشد.

تبصره ١: زمان اجرای این ماده حداکثر از تاریخ تصویب مدت شش ماه خواهد بود.

تبصره ٢: در صورت انحلال سازمان، کلیه دارایی ها اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات و دیون و تعهدات به شهرداری منتقل می گردد.

ماده ٨: منابع درآمد سازمان

سازمان می تواند جهت تأمین هزینه ها و تقویت بنیه مالی خود با رعایت مقررات مربوطه از طریق زیر کسب درآمد نماید.    

الف: درآمد ناشی از کارشناسی، مشاوره برای مراجعین بخش خصوصی و دولتی در قالب تهیه طرح و پیشنهاد.

ب: درآمد ناشی از آموزش به پرسنل بخش خصوصی و دولتی و حق عضویت از اعضاء باشگاه ورزشی        آتش نشانی در صورتی که برابر مقررات مربوط ایجاد شده یا بشود.

ج: درآمد ناشی از شارژ کپسول آتش نشانی.

د: دریافت سه درصد از حق بیمه انواع حریق ( آتش سوزی ) از شرکت های بیمه از طریق شهرداری موضوع تعرفه شماره ٣٤/٣/١/٣٥٥٧- ١٨/٣/٧٣

هـ: دریافت کمک از محل اعتبارات تخصیص دریافته جهت مبارزه با حوادث غیرمترقبه طبیعی از طریق واحد مربوطه (ستاد حوادث غیرمترقبه).

و: دریافت اعانات و هـــدایا با تصویب مصادیـق آن به صورت مورد به مورد توسط شـــورای سازمان در قالــب مقررات و ضوابط مربوطه.

ز: کسب درآمدهای مرتبط با اهداف سازمان با تصویب شورای سازمان.

تبصره: شهــــرداری موظف است تا زمانی که درآمدهای سازمان پیش بینی شده در این ماده تکافوی هزینه آن را ننماید، هزینه های مربوطه را برابر مقررات تأمین و سازمان را در انجام وظایف یاری نماید.

 

فصل سوم: ارکان سازمان

ماده ٩: ارکان سازمان عبارتند از:

الف: شورای سازمان

ب: هیئت مدیره

ج: مدیرعامل

د: حسابرس (بازرس)

ماده ١۰: شورای سازمان که منبعد شورا نامیده می شود مرکب از پنج نفر به شرح زیر خواهد بود:

الف: شهردار به عنوان ریاست شورا

ب: معاونت خدمات شهری شهرداری

ج: سه نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار و تأیید وزارت کشور

تبصره: در صورتی که شهردار ظرف یک ماه موفق به اخذ تأییدیه وزارت کشور نشود وزارت کشور رأساً دو نفر کارشناس انتخاب خواهد نمود و شهردار نیز یک نفر کارشناس انتخاب می نماید.

ماده ١١: جلسات شورا سالی دو بار یکی در تیرماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و دیگری در بهمن ماه برای تصویب برنامه و بودجه سال آینده و انجام سایر وظایف به دعوت رئیس شورا تشکیل می شود.

تبصره ١: جلسات شورا خارج از مواعد مذکور در ماده ١١ به تقاضای مدیرعامل یا حسابرس ( بازرس ) یا رئیس هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای شورا تشکیل خواهد شد.

تبصره ٢: دستور جلسات شورا را رئیس شورا براساس پیشنهاد متقاضی تعیین می نماید.

تبصره ٣: صورتجلسه شورا در دفتر صورتجلسات شورا ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسید.

تبصره ٤: دعوت برای جلسات شورا با ذکر تاریخ و محل تشکیل و اعلام دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشکیل جلسه به وسیله دعوتنامه کتبی توسط ریاست شورا به عمل می آید .

تبصره ٥: جلسات شورا با حضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد و چنانچه در نوبت اول کل اعضـاء حضور به هـــم نرسانند، حداکثر ظرف مدت ١٥ روز مجدداً دعوت به عمل می آید که در این صورت شورا با حضـور حداقل سه نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات به اتفاق آراء خواهد بود (حضور شهردار در جلسه الزامی است).

تبصره ٦: تصمیمات شــورا در مواقعـــی که بیش از سه نفر حاضر باشند با اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می شود.

تبصره ٧: تصمیمات شورا به اتفاق آراء یا با اکثریت سه رأی موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که رئیس شورا یکی از آن سه نفر باشد . نظرات و دلایل مخالفین می بایستی کتباً و مستدلاً در صورتجلسـه قیـــد شود و متن آن نیز در فتر مخصوصی (که توسط شورا برگ شماری و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت گردیده، به امضاء اعضاء رسیده است) درج شود.

ماده ١٢: وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل می باشد:

استماع گزارش سالانه هیئت مدیره و حسابرس ( بازرس ) راجع به امور سازمان و تصویب آن. بررسی و تصویب ترازنامه ، حساب سود و زیان سازمان براساس گزارش هیئت مدیره و حسابرس (بازرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به آن ها. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه ریزی برای فعالیت های سال آتی و برنامه های درازمدت سازمان. بررسی و تصویب بودجه ، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه، مصوبات شورای سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصویب به شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن جهت تصویب ارسال خواهد شد.

تبصره: شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن ظرف حداکثر ١٥ روز از تاریخ دریافت بودجه، متمم، اصلاح و تفریغ بودجه را بررسی و تصویب خواهد کرد.

اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره مالی سازمان به منظور استفاده فعال از ذخیره مذکور. بررسی و تأیید تشکیلات اداری سازمان که توسط هیئت مدیره تهیه و پیشنهاد می گردد و اجرای آن پس از اعمال مفاد ماده ٥٤ قانون شهرداری و اخذ مصوبه وزارت کشور.

تبصره: با شروع به کار سازمان چنانچه در شهـرداری برای انجام وظایف سازمان پست های مصــوب وجود داشته باشد پســت های مذکور و شاغلیــن آنها تحت مدیریت سـازمان قرار گرفته و از محل اعتبـــارات سـازمان حقــوق و مــزایای خود را دریافت خواهنــد کرد . بدیهی است چنانچه برای سازمان؛ تشکیلات تفصیل جداگانه ای براساس آیین نامه استخدامــی شهرداری های کشور تهیه شود شاغلیــن پسـت های مذکور در  پست های جدید تطبیق خواهند یافت.

اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن جهت تصویب به وزارت کشور. تعیین و تصویب حق حضور در جلسات اعضای هیئت مدیره و حقوق و مزایای حسابرس ( بازرس ) براساس مقررات ذیربط. انتخاب حسابرس ( بازرس ) و معرفی وی از طریق استانداری به همراه فرم مشخصات حسابرس جهت صدور حکم به وزارت کشور. اجازه مشارکت و سرمایه گذاری با بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه و در قالب اهداف و موضوع سازمان. آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان براساس مفاد اساسنامه سازمان و قانون شهرداری توسط هیئت مدیره تهیه و به شورای سازمان پیشنهاد می شود که پس از موافقت شورا با تصویب وزارت کشور به مورد اجراء درخواهد آمد.

تبصره: تا زمانی که سازمان آیین نامه مالی و معاملاتی خاصی نداشته باشد آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ١٢/٤/٤٦ با رعایت مفاد اساسنامه سازمان ملاک عمل خواهد بود که در این صورت به جای انجمن شهر و شهردار به ترتیب هیئت مدیره و مدیرعامل جایگزین خواهند شد. 

انتخاب اعضاء انتخابی هیئت مدیره با پیشنهاد شهردار. پیشنهاد انحلال سازمان به وزارت کشور. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور و موضوعات پیشنهادی که در قالب اهداف سازمان در این اساسنامه در دستور جلسه بوده و بایستی در شورای سازمان مطرح گردد. اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است.

بدیهی است شورای سازمان نیز می تواند اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور پیشنهاد نماید.

تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل وفق مقررات موضوع . ضمناً شورا می تواند طرح پرداخت حقوق و مزایا به صورت کارانه را برای مدیرعامل تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجراء گذارد.

تبصره ١: در صورتی که سازمان کارایی و بازدهی لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و یا موضوع ماده ٧ و تبصره آن در زمان مقررو با رعایت مقررات مربوط محقق نشده باشد وزارت کشور عندالاقتضاء و ضمن بررسی های لازم رأساً ( بدون پیشنهــاد شــورای سازمان ) نسبت به انحــلال سازمان تصمیــم لازم اتخاذ خواهد نمود.

تبصره ٢: اعضـای شـورای ســازمان نمــایندگان قانونـی ســرمایه ســازمان بوده و به همـراه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل، در حــدود وظایف و اختیاراتی که در این اساسـنامه دارند نسبت به سرمایه و اموال و دارایی سازمان امین محسوب می شوند.

هیئت مدیره

هیئت مدیره سازمان مرکب از سه نفر عضو اصلی می باشد:

الف: معاون شهردار ( در صورتی که پست معاونت خدمات شهری مصوب داشته باشد معاون خدمات شهری) به عنوان عضو اصلی و ثابت که سمت ریاست هیئت مدیره را به عهده خواهد داشت.

ب: دو نفر از بین کسانی که تحصیـلات عـالیـه و تجـربیات علمـی موردنیاز سـازمان را دارا باشنـد با پیشنهــاد شهردار و تصویب شورای سازمان منصوب خواهد شد.

تبصره ١: یک نفر عضو علی البدل نیز برای هیئت مدیره به کیفیت فوق تعیین خواهد شد که در صورت غیبت اعضاء اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره ٢: مدت مأموریت هیئت مدیره چهار سال و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.

تبصره ٣: چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه عهده دار می باشد قصور ورزد، شورا می تواند با توجه به موارد ذیل پس از استیضاح نسبت به عزل وی اقدام کند.

چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی به عملکرد هیئت مدیره ایرادی داشته و یا آن را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس می نماید . رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز بعد از دریافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتیجه را مستدلاً اعم از آنکه منجر به ابقاء یا عزل عضو هیئت مدیره شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید. چنانچه هر یک از اعضاء شورا نسبت به عملکرد هر یک از اعضای هیئت مدیره سازمان اعتراضی داشته باشند؛ می بایستی کتباً به رئیس شورا گزارش دهند و رئیس شورا می بایستی براساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی، جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود. رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به عضو هیئت مدیره که مورد استیضاح قرار گرفته ابلاغ نماید، فرد موردنظر مکلف است در اولین جلسه شورا که توسط رئیس شورا تعیین می شود حضور به هم رسانده و پاسخ ارائه نماید. چنانچه شورا به عضو هیئت مدیره (فرد استیضاح شده) رأی عدم اعتماد دهد بلافاصله از سمت خود عزل می شود.

تبصره: چنانچه عضـو استیضــاح شده هیئت مدیره رئیـس هیئت مدیره باشد که ضمنـاً معـاونت خـدمات شهـــری شهرداری را به عهده دارد جلسه شورا با حضور بدون حق رأی وی تشکیل خواهد شد. در این صورت تصمیمات به اتفاق آرا با اکثریت ٣ رأی مشروط بر آنکه یکی از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رأی بر عدم اعتماد باشد رئیس هیئت مدیره علاوه بر برکناری از ریاست هیئت مدیره با ذکـر تخلفــات به هیئــت رسیـدگی به تخلفـات اداری معرفـی خواهد شد. بدیهــی است تا تعیین جانشیـن وی یکی دیگر از معاونـت های شهـرداری با انتخاب شهـردار و با اطلاع شـورا عهـده دار وظایــف معاونت مذکور در شورا و هیئت مدیره خواهد شد . صورتجلسه شورا مبنی بر استیضاح رئیس هیئت مدیره و رأی عدم اعتمــاد با ذکر دلائل و مستنـدات می بایستی بلافاصله توسط رئیس شورا (شهردار) به وزارت کشور (اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها) ارسال گردد.  

هر یک از اعضاء هیئت مدیره موضوع بند «ب» ماده ١٣ می تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برساند. رئیس شورا می تواند با استعفاء مخالفت کند و عضو مذکور نیز می تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلان، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد. رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز نسبت به تشکیل شورای فوق العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند. شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفی، نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند.

ماده ١٤: جلسات هیئت مدیره با حضورکلیه اعضاء رسمیت یافته و کلیه تصمیمات به اتفاق آراء یا با اکثریت دورأی موافق وقتی معتبر خواهد بود که رئیس هیئت مدیره یکی از دو نفر باشد و در صورتی که هر یک از اعضاء رأی مخالف داشته باشد بایستی مراتب را مستدل در صورتجلسه ذکر نمایند. صورتجلسه هیئت مدیره در دفتر صورتجلسات که توسط شورای سازمان شماره گذاری شده است ثبت و به امضاء اعضا خواهد رسید.

تبصره ١: موضوعـی که یک بار با آن مخالفـت شده باشد و به دلیل عــدم کسب آراء موافق به تصـویـب نرسیده است نباید بدون حضور مخالفین مجدداً مطرح شود مگر اینکه مخالفین مستعفی یا برکنار شده باشند.

تبصره ٢: مدیرعامل چنانچه عضو هیئت مدیره نباشد نیز موظف به حضور در کلیه جلسات هیئت مدیره است و می تواند نظرات خود را نسبت به امور فنی ، مالی ، اداری ابراز نماید ولی حق رأی ندارد مگر آنکه در معذوریت، مرخصی و یا مأموریت باشد. در این صورت جانشین وی که برابر بند ٨ ماده ٢۰ اساسنامه تعیین شده است جلسات بدون حق رأی حضور خواهد یافت.

تبصره ٣: چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره سه مرتبه بدون عذ موجه یا سه ماه متوالی با عذر موجه در جلسه شرکت نکند به خودی خود مستعفی شناخته خواهد شد.

ماده ١٥: جلسات هیئت مدیره حداقل هر هفته یک بار در روز و ساعت معین در مرکز اصلی سازمان تشکیل می شود و چنانچه جلسه فوق العاده ضروری باشد با درخواست کتبی مدیرعامل و یا اعضاء هیئت مدیره و با دعوت رئیس هیئت مدیره تشکیل می گردد.

ماده ١٦: هیچ یک از اعضای هیئت مدیره منفرداً مجاز به انجام امور به نام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصویب هیئت مدیره.

ماده ١٧: تشکیل جلسات هیئت مدیره به موجب دستور جلسه منظم به دعوت کتبی رئیس هیئت مدیره خواهد بود که از اعضای اصلی و علی البدل به عمل می آید و عضو علی البدل می بایستی در کلیه جلسات حضور یابد و در صورتی که یکی از اعضاء هیئت مدیره در جلسه شرکت نکند عضو علی البدل به جای عضو اصلی غایب رأی خواهد داد.

ماده ١٨: وظایف و اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره دارای اختیارات ذکر شده در این اساسنامه و یا تفویض شده از طرف شورای سازمان برای اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان می باشد مگر در مواردی که اخذ تصمیم درباره آن ها طبق اساسنامه در صلاحیت شورای سازمان باشد. هیئت مدیره از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است:

تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی و اداری و معاملاتی و دستورالعمل ها و ضوابط انضباطی سازمان براساس قوانین و مقررات سازمان و پیشنهاد آن به شورای سازمان و نظارت بر اجرای آن پس از تصویب. بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و سایر گزارشات مالی و عملیاتی تسلیمی مدیرعامل و پیشنهاد آن به شورای سازمان. بررسی بودجه اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه پیشنهادی مدیرعامل سازمان و ارائه به شورای سازمان و اجرای آن بعد از تصویب. بررسی طرح تشکیلاتی سازمان پیشنهادی مدیرعامل. بررسی و پیشنهاد تجدیدنظر در برنامه ها و طرح های اجرایی سازمان به شورای سازمان. پیشنهاد تشکیلات اداری و فنی متناسب با نیاز سازمان جهت بررسی و اقدامات بعدی به شورای سازمان. نظارت در حفظ و نگهداری دارایی و اموال سازمان. افتتاح حساب درآمد و هزینه و سایر حساب های موردنیاز در بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز. تصویب پاداش برای کارکنان سازمان براساس مقررات موضوعه. اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن در کلیه مراجع حقوقی و کیفری با حق صلح و سازش و ارجاع به داوری و تعیین داور و کلیه اختیارات دیگر راجع به امر دادرسی مصرح در قوانین و مقررات ذیربط و تعیین وکیل دعاوی با حق توكیل و عزل وکیل. نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیرعامل. بررسی و اظهارنظر و تصویب سایر پیشنهادات و اموری که از طرف مدیرعامل در قالب وظایف پیشنهاد می گردد.

ماده ١٩: مدیرعامل (وظایف و اختیارات)

مدیرعامل سازمان از افراد ذیصلاحیت که علاوه بر داشتن مدارک علمی و تخصصی دارای تجربیات کافی در مسائل سازمان باشد برای خدمت تمام وقت از بین اعضاء انتخابی (اعم از اصلی یا علی البدل) هیئت مدیره و یا خارج از سازمان (مشروط به داشتن شرایط حداقل مشابه اعضاء انتخابی) توسط شورای سازمان برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس شورا منصوب می گردد.

الف: رئیس شورا، مدیرعامل را به وزارت کشور معرفی و مدیرعامل بلافاصله پس از معرفی شروع به کار می کند. مشخصات کامل مدیرعامل می بایستی همراه با معرفی نامه به وزارت کشور اعلان شود.

ب: تجدید انتخاب مدیرعامل بلامانع است و تا تعیین مدیرعامل جدید ، مدیرعامل قبلی وظایف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره : دوره خدمت مدیرعامل در موارد ذیل خاتمه می پذیرد:

چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره سازمان به عملکرد مدیرعامل ایراد و یا اعتراضی داشته باشند می بایستی مطلب را کتباً به مدیرعامل و همچنین به رئیس هیئت مدیره تسلیم دارند و رئیس هیئت مدیره می بایستی موضوع را در اولین جلسه هیئت مدیره که با حضور مدیرعامل تشکیل می شود مطرح نماید، مدیرعامل پاسخ خواهد داد و در صورتی که عضو معترض قانع نشده باشد سئوال خود را کتباً به شورا ارسال خواهد داشت. در این صورت و همچنین در صورتی که هر یک از اعضاء شورا به عملکرد مدیرعامل اعتراض داشته باشند، رئیس شورا می بایستی براساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی و همچنین براساس نظرات اعلامی وزارت کشور جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود.

رئیس شورا موظف است مطلب مذکور را به مدیرعامل ابلاغ نماید . مدیرعامل مکلف است تا در جلسه عادی و یا فوق العاده شورا که توسط رئیس شورا تعیین می شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نماید و چنانچه شورا به مدیرعامل رأی عدم اعتماد دهد ، مدیرعامل بلافاصله از سمت خود عزل می شود. 

در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی. خاتمه مدتی که برای آن دوره انتخاب شده است. چنانچه فاقد هر یک از شرایط مربوط به انتخاب مدیرعامل باشد.

ماده ٢۰: وظایف و اختیارات مدیرعامل

مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان است که بر کلیه واحدهای تابعه سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن اجرای امور و حفظ منافع و سرمایه و اموال و دارایی سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورای سازمان و هیئت مدیره می باشد و در مقابل این دو مرجع مسئول خواهد بود.

مدیرعامل از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است:

اجرای مفاد اساسنامه و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن. اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور سازمان و حفاظت از اموال و دارایی های آن. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سازمان و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه جهت طرح در هیئت مدیره و تسلیم آن به شورای سازمان جهت تصویب. انجام هرگونه معامله و انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع عملیات سازمان طبق مفاد اساسنامه و با رعایت آیین نامه معاملاتی و سایر مقررات سازمان. تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعمل های لازم برای پیشبرد امور سازمان و تسلیم آن برای تصویب به هیئت مدیره. تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و اتخاذ تصمیمات انضباطی درباره کارکنان سازمان براساس مقررات موضوعه. عزل و نصب کارکنان براساس مقررات موضوعه. مدیرعامل می تواند با تصویب هیئت مدیره تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مسئولان سازمان تفویض نماید . لیکن این تفویض اختیار رافع مسئولیت مدیرعامل نبوده و مسئولیت حسن اداره امور در هر حال به عهده او خواهد بود.

تبصره: مدیرعامل موظف است در مدت معذوریت یا مرخصی و یا مأموریت به ترتیب فوق عضو جانشین معین کند.

 نمایندگی سازمان در برابر ادارات ، مؤسسات دولتی و خصوصی. امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور ، قبولی ، تعهد ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری وصول مطالبات ، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش، اجاره، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول سازمان در برابر دیون، اجرای اسناد لازم الاجرا بر حسب مورد به اتفاق مدیر امور مالی و معاون امور مالی و اداری یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر سازمان براساس مقررات و مفاد اساسنامه.

تبصره: معاون مالی و اداری به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره زیرنظر مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح سازمان و مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مصوب انجام وظیفه نموده و بردرآمد و هزینه سازمان نظارت مستقیم داشته و نسبت به تنظیم دفاتر قانونی و براساس روش دفترداری دوطرفه و ثبت حساب ها اقدام و نظارت می نماید.  

پیشنهاد استخدام پرسنل موردنیاز سازمان براساس تشکیلات مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و یا پاداش پرسنل به هیئت مدیره وفق مقررات و آیین نامه های مالی و اداری و استخدامی سازمان.

تبصره: امور اداری سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصراً در قالب قراردادهای پیمانکاری که با آن ها منعقد می شود با ذکر کارهای معین یا زمان مشخص و براساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام می شود. به طوری که هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی به عهده پیمانکار باشد. بدیهی است سازمان می تواند از خدمت کارکنان دیگر سازمان ها که برابر مقررات می توانند به سازمان مأمور به خدمت شوند به صورت مأمور استفاده نماید. استخدام پرسنل موردنیاز سازمان اعم از کارگری و کارمندی به تعداد محدود و صرفاً بر اساس پست های مصوب سازمان تفصیلی که پس از تأیید شورای سازمان به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشمول مقررات آیین نامه استخدامی شهرداری های سراسر کشور مصوب ١٣/٢/١٣٦٨ خواهد بود.

انجام سایر وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره در حدود ماده ١٨ اساسنامه به مدیرعامل تفویض کرده باشد. انجام سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه و آیین نامه های مصوب و یا به موجب مقررات قانون تجارت صرفاً به عهده مدیرعامل می باشد.

ماده ٢١: مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسئولیت های مطرح در اساسنامه مسئولیت وکیل برابر موکل است.

ماده ٢٢: اعضای شورای سازمان و هیئت مدیره و مدیرعامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان و یا به حساب سازمان صورت می گیرد به طور مستقیم شرکت نموده یا سهیم شوند و همچنین مراعات مفاد ماده ١٢٩ قانون تجارت و قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات الزامی است.

ماده ٢٣: حسابرس (بازرس)

شورای سازمان یک شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان بازرس قانونی و حسابرس برای مدت یک سال انتخاب و از طریق استانداری جهت صدور حکم به وزارت کشور معرفی می نماید.

تجدید انتخاب وی برای دوره های بعد بلامانع است.

در انتخاب حسابرس (بازرس) رعایت ماده ١٤٧ قانون تجارت الزامی است.

ماده ٢٤: وظایف حسابرس (بازرس) به شرح ذیل است:

هدایت و راهنمایی سازمان در امور مالی و رعایت اصول و رویه های اجرایی در مدیریت مالی و حسابداری به منظور حداکثر بهره برداری از اعتبارات و امکانات. مراقبت در تطبیق عملیات سازمان با قوانین و آیین نامه ها و هدف ها و اعتبارات سازمان. رسیدگی به کلیه اسناد و هزینه ها و اسناد مالی و اوراق دفاتر سازمان و نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه و آیین نامه های مربوطه با توجه به بودجه مصوب سازمان و تسلیم گزارشات ماهانه به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در صورت لزوم به رئیس شورای سازمان همراه با اظهارنظر صریح.  رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر گزارشات سالانه سازمان و امضای آنها وتسلیم آن پانزده روز قبل از تشکیل شورای سازمان به رئیس شورای مذکور و رئیس هیئت مدیره.

تبصره: مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند توضیح شفاهی یا کتبی و یا هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز که حسابرس (بازرس) یا بازرسان و حسابرسان وزارت کشور بخواهند در اختیار آنها قرار دهند.

رسیدگی به حساب های سازمان هر ماه یک بار و ارسال نسخه ای از نتیجه بررسی جهت اطلاع و اقدام لازم به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. همکاری با بازرسان و حسابرسان وزارت کشور و ارسال نسخه ای از گزارشات خود راجع به امور سازمان به وزارت کشور.

تبصره: چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی، عملیات هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس می نماید . رئیس شورا موظف است حداکثر به فاصله پانزده روز از دریافت نامه نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتیجه را مستدلاً اعم از آنکه منجر به ابقاء و یا عزل عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید. بدیهی است نظر واصله از وزارت کشور ملاک عمل خواهد بود.

بررسی و اظهار نظر نسبت به بودجه های پیشنهادی مدیرعامل برای هر دوره مالی. حسابرس ( بازرس ) می تواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که به عهده دارد از کمک حسابرسان یا کارشناسان مالی با تجربه استفاده نماید. گزارش هرگونه ابهام یا ایراد در حساب ها یا روش های مالی و عملیاتی سازمان به طور کتبی به شورای سازمان و اعلام مواردی که نیاز به طرح در شورای سازمان ندارد به هیئت مدیره و مدیرعامل جهت اطلاع.

تبصره: ابهامات و نقائص مورد اشاره حسابرس ( بازرس ) می بایستی حداکثر ظرف یک هفته در اولین جلسه هیئت مدیره مطرح و برابر مقررات رسیدگی شود . در غیراین صورت حسابرس (بازرس) موظف به تسلیم گزارش کتبی به رئیس شورای سازمان می باشد.

انجام سایر اموری که در اساسنامه به عهده حسابرس (بازرس) محول شده است.

تبصره: حسابرس ( بازرس ) حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات سازمان را ندارد ولی می تواند نظرات خود را کتباً به مدیرعامل و هیئت مدیره و شورای سازمان ابلاغ نماید.

ماده ٢٥: سایر وظایف و اختیارات و مسئولیت های حسابرس (بازرس) به نحوی است که در قانون تجارت مقرر گردیده است.

ماده ٢٦: در صورت معذوریت، فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول است توسط حسابرس (بازرس) جهت انجام وظیفه محوله شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده ٢٣ اقدام خواهد کرد.

 

فصل چهارم: امور مالی سازمان

ماده ٢٧: سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد. اولین سال مالی از موقع اجرای این اساسنامه تا پایان اسفندماه آن سال خواهد بود.

ماده ٢٨: برنامه کار و بودجه سالیانه سازمان باید منتهی تا ١٥ دی ماه هر سال برای بررسی و تصویب هیئت مدیره توسط مدیرعامل ارائه و تا آخر دی ماه برای تصویب نهایی به شورای سازمان توسط هیئت مدیره ارائه گردد و شورا رسیدگی به بودجه را تا پایان بهمن ماه خاتمه بدهد.

تبصره: دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزینه های پرداخت نشده و تعهداتی که تا آخر اسفندماه در سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ٢٩: هیئت مدیره موظف است همه ساله یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملکرد تا پایان خرداد ماه سال بعد به حسابرس (بازرس) تسلیم نماید.

ماده ٣۰: شورای سازمان برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بوجه و سایر صورت های مالی به درخواست رئیس هیئت مدیره و دعوت ریاست شورا در تیرماه تشکیل و نظریه خود را تا آخر تیرماه اعلام خواهد داشت.

ماده ٣١: تصویب ترازنامه و تفریغ بودجه و عملکرد هیئت مدیره به منزله مفاصاحساب مدیران برای آن دوره مالی خواهد بود.

ماده ٣٢: هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به یک دهم سرمایه ذخیره نماید. تعیین میزان سایر ذخایر مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای سازمان خواهد بود.

ماده ٣٣: افتتاح و مسدود نمودن حساب در بانک ها توسط دارندگان امضاء با تصویب و معرفی هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ٣٤: کلیه مکاتبات سازمان با امضای مدیرعامل و مهر سازمان در غیاب او به امضای جانشین وی که با اطلاع هیئت مدیره تعیین می شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ٣٥: سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر طبق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری می باشد.

ماده ٣٦: کلیه آگهی ها و اطلاعیه های سازمان در روزنامه رسمی کشور و یکی از جرائد کثیرالانتشار درج خواهد شد.

ماده ٣٧: این اساسنامه به استناد ماده ٨٤ قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/١٣٧٥ در ٢١ صفحه مشتمل بر چهار فصل و ٢٧ ماده و ٣٢ تبصره و ٩١ بند در تاريخ ٧٦/٩/٢٧ به تصویب رسیده و مورد موافقت وزارت کشور می باشد و کلیه صفحات آن با قید شماره و تاریخ تصویب ممهور به مهر وزارت کشور و منقش به مهر برجسته اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها است.کد محتوا 30355

برچسب ها