ماده واحده ـ دولت مي تواند از ابتداي سال ۱۳۹۲ عوارض شهرداري ها و تمام هزينه هاي مربوط به حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب كليه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش كه حداقل سي درصد (۳۰%) هزينه ساخت آن با تأييد سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور يا ادارات كل نوسازي مدارس استان ها و مجامع خيّران مدرسه ساز توسط خيّران مدرسه ساز تأمين مي شود را در رديف خاصي كه به همين منظور در لوايح بودجه سالانه به رديفهاي هزينه اي وزارت آموزش و پرورش اضافه مي شود پيش بيني نمايد.

تبصره ـ وزارتخانه هاي «نيرو» و «نفت» موظفند انشعاب هاي مربوط را متناسب با شرايط اقليمي هر منطقه در مدارس مناطق مذكور برقرار نمايند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجانيکد محتوا 30350

قوانین حمایت ارباب رجوع