ماده 1 ـ عنوان «شهرداري پايتخت» در آيين‌نامه، به عبارت «شهرداري تهران» و تاريخ صدر آيين‌نامه به 25 / 1 / 1355 تغيير مي‌يابد.

ماده 2 ـ صدر ماده (6) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد: ماده6 ـ آگهي مناقصه يك نوبت در روزنامه رسمي كشور و از يك تا سه نوبت به اقتضاء اهميت معامله در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار بايد منتشر گردد.

ماده 3 ـ تبصره (3) ماده (6) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد: تبصره3 ـ اگر به تشخيص شهرداري تهران موضوع معامله ايجاب كند كه علاوه بر نشر آگهي در داخل كشور موضوع به اطلاع فروشندگان كالا يا انجام ‌دهندگان كار يا خدمت در خارج از كشور هم برسد يك نسخه از آگهي بايد به وسيله وزارت امورخارجه به هر يك از سفارتخانه‌هاي ممالك مربوط در تهران و يك نسخه هم به سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي مربوطه از طريق وزارت مذكور فرستاده شود.

ماده 4 ـ در مواد (14) و (18) و تبصره آن و ماده (38)، عبارت «انجمن شهر» به عبارت «شوراي اسلامي شهر» تغيير مي ‌يابد و در بندهاي اصلاحي (ب) و (ج) ماده (33) عبارت «شوراي شهر» به عبارت «شوراي اسلامي شهر» اصلاح مي ‌گردد.

ماده 5 ـ جزء (12) ماده (23) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: 12 ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزيران و نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب دي ماه1337.

ماده 6 ـ ماده (35) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: ماده35 ـ دريافت ضمانت‌ نامه بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به عنوان سپرده در مناقصه يا مزايده و يا تضمين حُسن انجام معامله بلامانع و در هر صورت با موافقت شهردار تهران در هر موقع قابل تبديل به يكديگر است.

ماده 7 ـ ماده (38) آيين ‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: ماده38 ـ اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيين‌نامه در هيأت حل اختلافي با عضويت يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه، يك نفر از اعضاء شوراي اسلامي شهر با انتخاب شوراي مربوطه، نماينده شهرداري به انتخاب شهردار، نماينده بخشدار يا فرماندار حسب مورد و نماينده قانوني طرف قرارداد، قابل‌رسيدگي و حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين لازم‌الاجراء است.

ماده 8 ـ آيين ‌نامة معاملات شهرداري تهران مصوب 25 / 1 / 1355 با اصلاحات بعدي آن به معاملات شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت تسري مي‌يابد.

تبصره ـ براي انجام معاملات، هر جا در متون و تبصره‌هاي آيين‌نامة معاملات از شهرداري تهران، شهردار تهران و يا معاونين و مسؤولين شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران نام برده شده است، عنوان مشابه در مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت جايگزين آن مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14 / 2 / 1390به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجانيکد محتوا 30348