ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه واحدهاي تربيتي وابسته به شهرداريهاي سراسر كشور با اعتبارات، اموال، تجهيزات، تعهدات و ديون ‌و كاركنان مربوط، در سازمان بهزيستي كشور ادغام مي‌شوند.  

تبصره 1 - در صورتي كه مجموع دريافتي هر يك از كاركنان واحدهاي مربوطه با انتقال به سازمان بهزيستي كاهش يابد مابه‌التفاوت به صورت ‌تفاوت تطبيق تا زمانيكه افزايش هاي بعدي حقوق و مزايا مابه‌التفاوت مزبور را جبران كند پرداخت خواهد شد. ‌  

تبصره 2 - نحوه اجراي اين قانون بر طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب قانون توسط وزارت كشور و سازمان بهزيستي ‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.  

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب ‌و در تاريخ 17/5/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.  

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوريکد محتوا 30345

قوانین حمایت ارباب رجوع