ماده واحده - كليه ابنيه، اماكن و محوطه‌هاي تاريخي كه در تصرف يا مالكيت سازمان ميراث فرهنگي كشور مي‌باشند و بناها و اماكني كه در تصرف ‌يا مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي است و طبق قوانين مربوط در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده‌اند يا مي‌رسند و همچنين موزه ‌هاي تحت ‌پوشش سازمان مذكور، از پرداخت كليه عوارض شهرداري معاف مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 2/12/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوريکد محتوا 30344

قوانین حمایت ارباب رجوع