ماده واحده - در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداريها مجاز به تملك ابنيه، املاك و اراضي قانوني مردم مي‌ باشند در صورت عدم توافق بين‌ شهرداري و مالك، قيمت ابنيه، املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود.

تبصره 1 - قيمت روز توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يك نفر به انتخاب شهرداري و يك نفر به انتخاب‌ مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين مي‌ باشد تعيين خواهد شد، رأي اكثريت هيأت مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره 2 - در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملك، اقدام به معرفي كارشناس خواهد نمود.

تبصره 3 - در صورتي كه در محل، كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل‌ خواهد شد.

‌تبصره 4 - هر گاه مالك يا مالكين، كارشناس خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام دستگاه كه به يكي از صور ابلاغ كتبي، انتشار در‌ يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عمومي مي‌ رسد، تعيين ننمايد و در مواردي كه علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل‌ تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالكيت، اختلاف در مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه‌ محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه (‌شهرداريها) به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي‌ نمايد.

تبصره 5 - زمين‌ هاي تمليكي قانون زمين شهري كه مورد نياز شهرداريها بوده و سهم هر مالك كه داراي سند رسمي بوده و بيش از يك هزار متر‌مربع باشد نسبت به مازاد يكهزار متر مربع شمول اين قانون مستثني است.

‌تبصره 6 - جهت تأمين معوض ابنيه، املاك، اراضي شرعي و قانون مردم كه در اختيار شهرداريها قرار مي‌ گيرد دولت موظف است 10% از اراضي و‌ واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداريها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهرداريها به عنوان معوض تحويل‌ گردد.

تبصره 7 - از تاريخ تصويب و لازم‌ الاجرا شدن اين قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 ‌لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي‌ اجراي برنامه‌ هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب اسلامي كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي‌ مي‌ باشد در مورد شهرداريها لغو مي‌ گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ بيست و هشتم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ 6 /9 /1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبيکد محتوا 30343

قوانین حمایت ارباب رجوع