پیک پسماند- شماره2

خبرنامه داخلی الکترونیکی پیک پسماند که تاکنون موفق به تولید15 شماره شده است یک خبرنامه با محتوای دیجیتالی است که اخبار، گزارش ها و محتواهای آموزشی تولید شده توسط این سازمان را در اختیار خوانندگان خود قرار می دهد. این خبرنامه تماماً تولید مجموعه روابط عمومی و مجموعه ای از اخبار، گزارش ها، یادداشت ها، تحلیل ها، تصاویر و مصاحبه هاست که مهم ترین اطلاعات و رویدادهای روز در زمینه مدیریت پسماندهای شهر اصفهان را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.
کد محتوا 28905

برچسب ها