خرید، راه اندازی و بهره برداری از دستگاه پایلوت هاضم بیهوازی جهت تولید بیوگاز

  • مدیریت بهینه بخش فساد پذیر پسماند تر
  • کاهش دفن، بازیابی و تبدیل پسماند  به انرژی با هدف تحقق توسعه پایدارکد محتوا 28843

برچسب ها