طلوع آفتاب اقتصاد

نمایشــگاهها در همــۀ جهــان، ابــزار توســعۀ پایــدار، محــرک توســعه و مولــد اشــتغال و تولیــد هســتند. نمایشــگاه، صنعتــی پــا ک، ســبز و بــدون آالیندگــی اســت کــه عــاوه بــر آنکــه بــرای فعــاالن ایــن صنعــت، اشـتغالزایی میکنـد، رونـق و پویایـی اقتصـاد را بـرای بسـیاری از اصنـاف و حرفه هـا بـه دنبـال دارد. 

نمایشــگاهها در همــۀ جهــان، ابــزار توســعۀ پایــدار، محــرک توســعه و مولــد اشــتغال و تولیــد هســتند. نمایشــگاه، صنعتــی پــا ک، ســبز و بــدون آلایندگــی اســت کــه عــلاوه بــر آنکــه بــرای فعــالان ایــن صنعــت، اشـتغالزایی میکنـد، رونـق و پویایـی اقتصـاد را بـرای بسـیاری از اصنـاف و حرفه هـا بـه دنبـال دارد. صنعـت نمایشـگاه همچنیـن صنعـت گردشـگری، هتـلداری، صنایــع دســتی و ... را نیــز منتفــع میکنــد. ســالها بــود کــه نمایشــگاههای بین المللــی اصفهــان واقــع در پــل شهرســتان بــه لحــاظ واقــع شــدن در مکانــی کــه از ابتــدا محلــی مناســب بــرای برگــزاری نمایشـگاههای اسـتاندارد نبـود، مشـکلات عدیـده ای داشــت. عــاوه بــر مشــکلاتی کــه برگزارکننــدگان و مشــارکت کنندگان را رنــج مــی داد، شــهروندان ســا کن در محله هــا و مناطــق اطــراف ایــن محــل نیــز بــا مشــکلاتی از جملــه گره هــای ترافیکــی روبــه رو بودنــد و بــه همیــن دلیــل مطالبــۀ جــدی آنــان جابه جایــی محــل نمایشــگاهها بــود. از ســوی دیگــر، اصفهــان به عنــوان یکــی از اقتصادی تریــن و صنعتی تریــن شـهرهای کشـور کـه مـی توانـد در زمینـۀ رویدادهـای نمایشـگاهی داخلـی و بین المللـی، حرفهـای زیـادی بـرای گفتـن داشـته باشـد.فایل: 

کد محتوا 26163

برچسب ها