مشخصات کلی

مسعود بنده خدا
مسعود بنده خدا
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان
1399/09/16 11:44

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان 1399 درحال خدمت
کد محتوا 25681