تکریم و معارفه مسئول واحد اجرائیات منطقه 2

با حضور مدیر منطقه 2 مسئول واحد اجرائیات منطقه دو شهرداری اصفهان معرفی شد. در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد مهندس بزرگزاد در زمان تصدی این سمت، مهندس باقری به عنوان مسئول جدید این واحد در منطقه دو معرفی شد.کد محتوا 24576

برچسب ها