سال جهش تولید
  • 1399-08-15 09:42
  • كد محتوا:23039

مشخصات کلی

علی ماجد
مدیرکل اداره کل حوزه شهردار و امور شوراي اسلامي شهر
1399/08/15 09:43

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیرکل اداره کل حوزه شهردار و امور شوراي اسلامي شهر1398درحال خدمت