اطلاع رسانی سامانه های شهرداری اصفهان در وقت کرونا

به منظور رسیدگی به درخواست های شهروندان بنرهایی طراحی و از این طریق آموزش شهروندی در خصوص نحوه کار در سامانه و موفقیت پیگیری پاسخ دهی به شهروندان همچنین تراکت نیز طراحی و از طریق خانه به خانه به اطلاع شهرندان ساکن در منطقه سه رسید.کد محتوا 20842

برچسب ها