بررسی تاثیر آلارم بر آگاهی موقعیتی آتش‌نشانان شهر اصفهان

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی تاثیر آلارم بر آگاهی موقعیتی آتش‌نشانان شهر اصفهان به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت خدمات شهری توسط «محمدحسن قدسی‌نیا» دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد سیستم کنترل آتش‌نشانی و آتش‌نشان‌ها، میزان آگاهی از موقعیتی است که در صحنه‌های مختلف حوادث می‌تواند متغیر باشد.

وی افزود: این مطالعه بیانگر ارتباط اندازه‌گیری آگاهی موقعیتی به عنوان مجموعه‌ای از خصیصه‌های شناختی با ارگونومی است و توجه به آگاهی موقعیتی بهبود عملکرد کارکنان یک سیستم کاری را مورد تأیید قرار می‌دهد.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: آگاهی موقعیتی به عنوان "درک عناصر محیط در زمان و مکان معین، فهم معنی آن‌ها و پیش‌بینی وضعیت آن‌ها در آینده نزدیک" تعریف می‌شود.

وی با بیان اینکه سطح اول آگاهی موقعیتی بر اساس درک عناصر محیط از قبیل رنگ، اندازه، موقعیت و سرعت است، تصریح کرد: سطح دوم آگاهی موقعیتی بر اساس سطح اول آن و توانایی فهمیدن موقعیت، به ویژه اجسام و رویدادهای مهم است، سطح سوم آگاهی موقعیتی پیش‌بینی وضعیت آینده محیط بر اساس سطوح اول و دوم آن است که از آگاهی و فهم محیط فعلی فراهم می‌شود.

نصوحی تاکید کرد: مطابق با این نظریه، آگاهی موقعیتی، آگاهی از وضعیت محیط، طرح‌ریزی تصمیمات برای رسیدن به اهداف و مقاصد شغلی را تسریع می‌بخشد؛ پژوهش‌های فراوانی نشان داده است که نداشتن آگاهی موقعیتی لازم، عملکرد انسانی را ضعیف خواهد کرد.

وی اظهار کرد: یکی از این متغیرها که به نظر می‌رسد بر آگاهی موقعیتی آتش‌نشانان مؤثر باشد، آلارم یا همان زنگ اخباری است که در ایستگاه‌های آتش‌نشانی نصب شده و برای اطلاع رسانی به پرسنل آتش‌نشانی در صورت وقوع حادثه به صدا در می‌آید.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: از آنجا که درک از شرایط محیط کاری و پیش‌بینی موقعیت‌ها بر اساس اطلاعات دریافتی در آینده عملکرد کارگران مؤثر است، پژوهشی با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی موقعیتی در آتش‌نشانان انجام شده است.

وی با بیان اینکه بررسی تأثیر آلارم بر آگاهی موقعیتی آتش‌نشانان شهر یک مطالعه از نوع نیمه تجربی است، افزود: در این مطالعه ۳۰ نفر از آتش‌نشان‌های ایستگاه‌های شهری اصفهان به روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه، انتخاب شدند که ابزار مورد استفاده در این پژوهش، دستگاه فشارسنج بازویی، دستگاه پالس اکسیمتر و پرسشنامه آگاهی موقعیتی ناسا بود و در هر مرحله با مراجعه به یک ایستگاه تعداد پنج نفر از آتش‌نشانان در دو نوبت قبل و بعد از آلارم مورد آزمون قرار داده شدند.

نصوحی تصریح کرد: نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمره آگاهی موقعیتی قبل و بعد از آلارم به طور معناداری تغیر نکرده، اما پارامترهای فیزیولوژیک مثل فشار خون و ضربان قلب بعد از آلارم به ترتیب دچار کاهش و افزایش شده‌اند و همچنین سابقه کاری تأثیر معناداری بر نمره آگاهی موقعیتی و افزایش ضربان قلب دارد.

وی ادامه داد: با توجه به نتایج پژوهش حاضر که آلارم بر آگاهی موقعیتی تأثیری ندارد، اما سابقه کار بر این آگاهی تأثیر معنادار دارد، برای افزایش آگاهی موقعیتی آتش‌نشانان کم تجربه و جوان می‌توان از تجربیات و آموزش‌های آتش‌نشانان باتجربه بهره برد.کد محتوا 20830

برچسب ها