مکان‌یابی TOD جدید برای شهر اصفهان

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: مکان‌یابی TOD های جدید برای شهر با هدف کاهش حجم ترافیک در مرکز شهر به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک توسط دانشگاه آزاد خوراسگان مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: روند توسعه بی‌سابقه شهرنشینی، نداشتن کفایت سیستم‌های موجود مدیریت حمل‌ونقل و ترافیک منجر به افزایش حجم ترافیک و تراکم در خیابان‌های شهری، افزایش قابل توجه زمان جابجایی، کاهش ایمنی و افزایش تصادفات، آلودگی هوا و صدا و اثرات نامطلوب زیست محیطی شده است.

وی افزود: در سالیان اخیر با گسترش استفاده از خودروهای شخصی در شبکه معابر کلانشهرها و افزایش حجم ترافیک و تراکم خودرو در مراکز شهری لزوم توجه به گزینه‌های مختلف برای رفع این مشکل بیش از پیش شده است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه یکی از گزینه‌هایی که برای رفع این مشکل مورد توجه برنامه‌ریزان شهری قرار گرفته است توسعه حمل‌ونقل محور است، تصریح کرد: این پژوهش بر آن است تا با توجه به رویکرد توسعه حمل‌ونقل محور به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های مشکلات ناشی از ترافیک و تراکم شهری، مکان‌یابی TOD های جدید برای کلانشهرها به منظور کاهش حجم ترافیک در مرکز شهر را هدف قرار دهد.

وی ادامه داد: به این منظور با شناسایی معیارها و شاخص‌های تأثیرگذار در موفقیت توسعه حمل و نقل محور (TOD) با استفاده از دو روش و کمک گرفتن از GIS شهری مکان‌های مستعد توسعه حمل‌ونقل محور شناسایی شد.

نصوحی گفت: در روش نخست (روش SMCA) هشت معیار مؤثر در موفقیت TOD شامل تراکم جمعیت، تراکم تجاری و کسب و کار، تنوع کاربری زمین، اختلاط کاربری مسکونی با دیگر کاربری‌ها، تراکم تقاطع، ظرفیت مسافربری ایستگاه، تبادل با مسیرهای مختلف از همان نوع حمل‌ونقل و تبادل با دیگر مدهای حمل‌ونقل در محدوده همسایگی (به فاصله ۸۰۰ متر) ایستگاه‌های قطار شهری با انجام تحلیل‌های مکانی محاسبه شد و با در نظر گرفتن درجه اهمیت معیارها شاخص TOD برای تمام حوزه‌های ایستگاهی به دست آمد.

وی افزود: در روش دوم دو شاخص سطح خدمت ایستگاه و شاخص مسافر_کیلومتر جابجا شده در شبکه به عنوان مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر در موفقیت TOD برای ایستگاه‌های قطار شهری محاسبه شده و امتیاز هر ایستگاه در تعیین اولویت و ارزش‌گذاری نهایی هر حوزه ایستگاهی بر مبنای این شاخص‌ها به دست آمد و در نهایت مقایسه‌ای بین نتایج این دو روش صورت گرفت.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: برای ارزیابی کارایی این پژوهش مطالعه موردی روی شهر اصفهان انجام شد و شاخص‌های بیان شده در دو روش برای ۲۱ ایستگاه قطار شهری اصفهان محاسبه شد.

وی اظهار کرد: نتایج به دست آمده از این پژوهش بیان‌گر این بوده که حوزه‌های ایستگاهی آزادی و کاوه مستعدترین مکان‌ها برای توسعه حمل‌ونقل محور در شهر اصفهان است.کد محتوا 18406

برچسب ها