بررسی لزوم بهای تمام شده خدمات ایمنی و آتش نشانی در شهرها

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: "لزوم بهای تمام شده خدمات ایمنی و آتش نشانی در شهرها" به عنوان یک پروژه پژوهشی توسط یکی از اساتید دانشگاه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

سعید ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: در مسئله مدیریت یک سازمان، توجه به ماهیت هزینه‌ها، شکل‌گیری، نحوه بروز و کنترل آنها اهمیت بسیاری دارد، اما هزینه‌ها مبتنی بر ماهیت فعالیت یک سازمان (انتفاعی و غیر انتفاعی، صنعتی و غیر صنعتی) متفاوت بوده و ضرورت توجه به تکنیک‌ها و روش‌های سازگار جهت تحلیل منطقی هزینه‌ها وجود دارد.

وی افزود: استفاده از یک روش نادرست در تحلیل هزینه‌های یک سازمان می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری در بر داشته باشد، به خصوص اینکه یک سازمان ماهیت غیر انتفاعی، غیرصنعتی و مرتبط با خدماتی جهت حفظ جان و اموال انسان‌ها داشته باشد.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه مراحل جمع‌آوری مشاهده‌های تحقیق، کدگذاری نمونه‌ها، برآورد فراوانی مشاهدات و اندازه اثر، متأثر از روش فراتحلیل استخراج شده است، ادامه داد: یکی از پیشنهادات جهت اصلاح وضع موجود، اضافه کردن فرایند برآورد هزینه آتش به تفکیک هر ایستگاه و هر منطقه در شهر اصفهان است، زیرا مهمترین مسئله در تحلیل هزینه‌های سازمان آتش‌نشانی، داشتن راهبردهای مشخص برای مدیریت هزینه آتش بوده و بدون برآورد این هزینه تحلیل و مدیریت هزینه سازمان آتش نشانی فاقد مبانی علمی می‌شود.

وی با اشاره به روش هاندمر در استرالیا، گفت: در این روش عناصر تشکیل دهنده هزینه آتش، دارایی‌ها و فعالیت‌های متأثر از آتش و حادثه شامل هزینه سازه‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده از حریق، هزینه آسیب‌دیدگی و فوت، هزینه‌های مرتبط با بیمه درمانی، ارزش زیان وارد شده به محیط زیست، آب و دی اکسید کربن مصرف شده در هر حادثه، زیان وارد شده به کسب و کار است؛ در واقع در این روش نکته مهم، توجه بیشتر به ارزش‌های محیط زیست است.

ابراهیمی اظهار کرد: در روش تمایل به پرداخت، ارزش پولی منافع ارائه شده توسط محیط زیست، مثلاً پارک، آب آشامیدنی، هوای پاک و غیره محاسبه و این ارزش مبنای محاسبه ارزش محیط زیست می‌شود.

وی با اشاره به محاسبه بهای تمام شده هزینه آماده‌باش(Stand By) به صورت مجزا، تصریح کرد: بهای تمام شده عملیات بدون توجه به هزینه‌های آماده‌باش تحلیل صحیحی نیست و هزینه‌ها را بیش از حد بزرگ نمایش می‌دهد که در نرم‌افزار موجود باید بر اساس منطق هزینه آماده‌باش اصلاح شود.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان در ارتباط با محاسبه بهای تمام شده با قابلت تجمیع هزینه‌های آماده‌باش با بهای تمام شده در وضعیت کنونی، گفت: بهای تمام شده باید بتواند ضمن برآورد مجزای هزینه آماده‌باش، امکان تجمیع هزینه‌های ایستگاه‌ها را با توجه به بهای تمام شده عملیات و بهای تمام شده آماده‌باش محاسبه کند.

وی با اشاره به طراحی الگوی تحلیل هزینه بر اساس الگوی اقتصاد سنجی، افزود: در این روش هزینه‌ها به دو دسته متغیر مستقل و وابسته تقسیم می‌شود که متغیر وابسته شامل هزینه آتش و هزینه‌ی سازمان است و متغیرهای مستقل شامل عوامل تأثیرگذار بر هزینه‌های آتش و هزینه‌های سازمان است.

ابراهیمی در ارتباط با طراحی الگوی سنجش کارایی ایستگاه‌ها، گفت: در این روش متغیرها به دو دسته شامل خروجی و ورودی تقسیم می‌شود؛ خروجی‌ها شامل خدمات و وظایف اصلی سازمان و ورودی‌ها شامل کلیه هزینه‌های تأثیرگذار بر وظایف و خدمات سازمان است؛ به عنوان مثال هزینه‌های اطفا حریق و عملیات به عنوان خروجی و سایر نهاده‌ها مانند نیروی انسانی، هزینه مواد اولیه و تجهیزات، سوخت و… به عنوان نهاده‌ها در نظر گرفته می‌شود و بر اساس انواع روش‌ها و تکنیک‌های کارایی، میزان کارایی ایستگاه‌های آتش‌نشانی برآورد صورت می‌گیرد؛ در این روش دغدغه مدیر تحلیل‌گر هزینه، کاراکردن ایستگاه‌ها بوده و هزینه‌ها هدف نیست، بلکه، هزینه‌ها ابزار و نهاده‌ای برای تحقق و سنجش کارایی است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفت سازمان قطعاً نمی‌تواند به خروجی‌های بهای تمام شده به دلیل مشکلات فنی متعدد اشاره شده اعتماد کرده و باید الگوی تحلیل هزینه را تغییر و یا اصلاح کند که بر اساس شاخص‌های اجرایی و اولویت‌بندی، روش پیشنهاد شده روش تحلیل کارایی معرفی می‌شود.کد محتوا 18291

برچسب ها