تحلیل فضایی عوامل موثر بر توزیع فعالیت‌های اقتصادی در شهر

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: تحلیل فضایی عوامل موثر بر توزیع فعالیت‌های اقتصادی در شهر به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت مالی و اقتصادی شهرداری است که در دانشگاه اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.

قدرت افتخاری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: مکان‌یابی از جمله تحلیل‌هایی است که تأثیر فراوانی در کاهش هزینه‌های ایجاد و راه اندازی فعالیت‌های اقتصادی مختلف دارد چراکه گاهی اوقات استقرار یک بنگاه با مکان‌یابی در یک مکان اشتباه باعث تحمل هزینه‌ها و خسارات جبران ناپذیری می‌شود.

وی افزود: از آنجا که اهداف اصلی برنامه‌ریزی شهری، ارتقای سلامت، تامین آسایش و زیباسازی است، مکان‌یابی صحیح فعالیت‌های اقتصادی نیز به عنوان یکی از مهمترین عناصر محیط شهری سهم زیادی در مطلوب و مطبوع سازی فضا از نظر شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی و بالاخص شهرداری شهرها دارد.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه عمده بنگاه‌های موجود در شهرها، بنگاه‌های خدماتی است، ادامه داد: در شهرها به دلیل وجود صرفه‌های خارجی ناشی از مقیاس و به دلیل کاهش هزینه‌ها به خصوص هزینه‌های حمل و نقل، بنگاه‌ها معمولاً در کنار هم جمع می‌شوند.

وی تصریح کرد: خوشه‌ای شدن بنگاه‌های مشابه هزینه‌ها را کاهش داده و خرید برای خریدار را راحت تر می‌کند، همچنین خریداران بالقوه را جذب می‌کند.

ابراهیمی با بیان اینکه هدف از پژوهش تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر توزیع فعالیت‌های اقتصادی در شهر اصفهان بررسی توزیع فعالیت‌های اقتصادی مختلف در سطح این شهر، شناسایی مناطقی که دارای تخصص و تنوع بوده و عوامل مؤثر بر مکان‌یابی فعالیت‌های موجود در مناطق ۱۵ گانه شهر است، گفت: ابتدا با استفاده از شاخص‌های مربوط به صرفه‌های ناشی از تجمیع محلی و شهری، تخصص و تنوع مناطق مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس با استفاده از یک مدل رگرسیونی تأثیر عوامل مؤثر بر توزیع فعالیت‌های اقتصادی بر آورد می‌شود.

وی افزود: در این مطالعه به برآورد چهار نوع مدل برای فعالیت‌های موجود در شهر اصفهان پرداخته شده به طوری که ابتدا مدل به صورت معمولی و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، برآورد شده و سپس با وارد کردن عامل مجاورت مدل به صورت فضایی مورد آزمون قرار گرفته است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از بررسی ساختار توزیع فعالیت‌ها در شهر اصفهان نشان می‌دهد که مناطق سه و چهار شهرداری دارای بیشترین سطح تخصص و مناطق یک و سه شهرداری دارای بیشترین میزان تنوع در بین مناطق شهر اصفهان هستند.

وی گفت: نتایج حاصل از برآورد دو مدل نشان می‌دهد تنوع و تخصص، متغیرهای بانک، جمعیت و همچنین متغیر نشان دهنده اثر متقاطع قیمت زمین و تخصص از جمله عوامل مؤثر بر توزیع فعالیت‌های اقتصادی در شهر اصفهان بوده و میزان فضای سبز هر منطقه بر این توزیع مؤثر نبوده‌ است.

ابراهیمی اظهار کرد: در مدل فضایی عامل مجاورت معنادار و همبستگی مثبت وجود دارد، همچنین مدل فضایی برای تخصصی‌ترین و متنوع‌ترین فعالیت‌ها در شهر اصفهان برآورد شده است.کد محتوا 18277

برچسب ها