بررسی تطبیقی برای استخراج نقشه راه برنامه بازاریابی شهر اصفهان

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی تطبیقی برنامه بازاریابی شهری در پنج شهرمنتخب به منظور استخراج نقشه راه به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار مدیریت هماهنگی و نظارت امور مناطق و سازمان‌ها است که در دانشگاه پیام نور مورد پژوهش قرار گرفت.

قدرت افتخاری در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: در جهان امروز بسیاری از شهرها به منظور ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، جذب سرمایه‌گذاران و گردشگران و شهروندان نخبه و نیز بهبود یا حفظ تصویر شهر در میان سایر شهرها، به سوی تدوین و اجرای برنامه بازاریابی شهری گام بر می‌دارند.

وی افزود: چنین برنامه‌ای مستلزم تعریف اهداف و چشم انداز و استراتژی‌های توسعه پایدار شهری مناسب است و مطالعات انجام شده نشان از آن دارد که نقش آغازگر کلیدی و تعیین کننده در تدوین و اجرای چنین برنامه‌ای به طور متعارف با نهاد شهرداری است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه «بررسی تطبیقی برنامه بازاریابی شهری در پنج شهر منتخب و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور استخراج نقشه راه برنامه بازاریابی شهر اصفهان» تدوین شده تا بتواند به حوزه بهره‌بردار در تدوین برنامه بازاریابی شهر اصفهان یاری رساند، گفت: در این پروژه به سوالات کلیدی کارفرما و حوزه بهره بردار در راستای تدوین و اجرای مؤثر برنامه بازاریابی شهری شهر اصفهان با در نظر گرفتن تجارب شهرهای منتخب و نیز با توجه به اقتضائات مدیریت شهری پاسخ داده شده است.

وی ادامه داد: روش پژوهش به کار گرفته شده در این پروژه مطالعات تطبیقی است که از مطالعات کتابخانه ای به عنوان نخستین ابزار گردآوری داده بهره برده و سپس با بهره گیری از روش کیفی کدگذاری باز و محوری، نزدیک به پنجاه مؤلفه از برنامه بازاریابی شهری شهرهای منتخب شناسایی شده است.

افتخاری اظهار کرد: در گام بعدی یافته‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و استخراج نتایج بر اساس سوالات مطرح شده از سوی حوزه بهره‌بردار انجام پذیرفت و سرانجام پیشنهادهای کاربردی ارائه شد که نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی برنامه بازاریابی شهرهای منتخب باید سوالات کلیدی حوزه بهره‌بردار در زمینه تدوین برنامه بازاریابی شهری برای اصفهان را پاسخ می‌داد.

وی خاطرنشان کرد: نتایج پژوهش انجام شده در قالب مواردی همچون تحلیل مأموریت بازاریابی شهرهای منتخب و تحلیل چشم‌انداز بازاریابی شهری در این شهرها، تحلیل و بررسی اهداف بازاریابی شهری در شهرهای منتخب و بررسی و تحلیل برند در این شهرها دسته‌بندی شده است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی و تحلیل دوره زمانی تدوین و اجرای برنامه بازاریابی شهری در شهرهای منتخب و بررسی و تحلیل سازمان متولی تدوین و اجرای برنامه بازاریابی شهری در شهرهای منتخب، بررسی و تحلیل مخاطبان برنامه بازاریابی شهری، بررسی اقدامات و استراتژی‌های بازاریابی شهری به‌کار گرفته شده توسط شهرهای منتخب و بررسی مدل یا الگوی تجزیه و تحلیل و تدوین برنامه بازاریابی شهری در شهرهای منتخب از دیگر نتایج پژوهش انجام شده است.کد محتوا 18275

برچسب ها