نرخ سفرسازی کاربری‌های اصفهان و تاثیر آن بر حمل و نقل پایدار

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: مطالعه و بررسی اثرات کاربری زمین و حمل و نقل (نرخ سفرسازی کاربری های اصفهان و تاثیر آن بر حمل و نقل پایدار) به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت حمل و نقل و ترافیک توسط شهرک علمی و تحقیقاتی مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: کاربری زمین عامل تولید و جذب سفر است؛ بنابراین در استقرار کاربری‌ها، رابطه آنها با معابر پیرامونی و سایر معابر شبکه باید در برنامه‌ریزی‌های شهری به دقت لحاظ شود.

وی تصریح کرد: رابطه بین کاربری زمین و حمل و نقل از حدود دهه ۵۰ میلادی در کشورهای پیشرفته در مرکز توجه برنامه‌ریزان شهری قرار داشته است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: نتایج این توجه شامل استانداردها و شیوه‌نامه‌هایی است که در اداره‌های حمل و نقل ملی و منطقه‌ای یا مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان یکی از سندهای اصلی در طرح‌های تفضیلی شهری توسط کارشناسان استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: پژوهش نرخ سفرسازی کاربری‌های اصفهان و تأثیر آن بر حمل و نقل پایدار به عنوان یکی از اولین پژوهش‌های جامع پیرامون رابطه کاربری حمل و نقل در شهر اصفهان انجام شده و از جمله خروجی‌های مهم آن تهیه شناسنامه سفرسازی کاربری‌های شهری است.

نصوحی افزود: پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش کاربری زمین در جذب سفر و تأثیرات و پیامدهای زیست محیطی آن در پنج مرحله اجرا شد که به طور خلاصه شامل مرور منابع، تجربیات سایر شهرها، شناسایی و جمع آوری اطلاعات پایه، تحلیل اولیه اطلاعات و برداشت اطلاعات، تحلیل اطلاعات کاربری‌های نمونه، ارائه راهکارها، پیشنهادها، نتایج خروجی و گزارش نهایی است.

وی با بیان اینکه در ابتدا روش شناسی محاسبه شاخص‌های حمل و نقل پایدار برگزیده برای استفاده در این پژوهش تعیین شد، گفت: در نهایت ۱۷ دسته کاربری با مجموع ۸۷ نمونه کاربری انتخاب شد و ویژگی‌های موقعیتی از جمله نزدیکی با تسهیلات حمل‌ونقل همگانی، نوع معبر پیرامونی از طریق بازدید میدانی برداشت و همراه با اطلاعات شبکه معابر و نواحی ترافیکی پیرامون کاربری‌ها در محیط GIS به صورت لایه‌های مکانی ثبت شد.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: برای بررسی شاخص‌های اجتماعی از جمله میزان رضایت‌مندی از شبکه حمل و نقل همگانی، امکانات پارکینگ و تعیین حوزه نفوذ کاربری نیز پرسشنامه های حضوری از مراجعین کاربری‌های برگزیده تکمیل شد و اطلاعات نرخ سفرسازی کاربری‌ها نیز از طریق شمارش افراد مراجع به کاربری، و در مورد کاربری‌هایی که مراجعه با خودروی شخصی انجام شده بود از طریق شمارش این خودروها صورت گرفت.

وی با بیان اینکه شاخص‌های حمل و نقل پایدار با استفاده از داده‌های پرسشنامه‌ای به دست آمده از سوالات حوزه نفوذ و اطلاعات روش سفر مراجعان و با استفاده از فرمول‌های موجود محاسبه شد، اظهار کرد: این شاخص‌ها شامل نرخ آلودگی محلی هوا برای ترکیبات CO، HC، NOX، و PM ناشی از سفر مراجعین به کاربری‌ها، شاخص گازهای گلخانه‌ای (CO2) انتشار یافته در نتیجه سفر به کاربری، شاخص ایمنی و تصادفات (درصد)، شاخص مصرف سوخت (لیتر) و شاخص زمان سفر به کاربری به تفکیک هر نمونه کاربری بود.

نصوحی ادامه داد: نمودارهای سهم سفر وسایل نقلیه، میزان رضایتمندی از کیفیت حمل و نقل همگانی و پیاده روهای اطراف کاربری، میانگین طول سفرهای انجام شده به کاربری نیز به تفکیک هر نمونه کاربری گزارش شد.

وی افزود: در بخش دوم شناسنامه سفرسازی کاربری‌ها شامل نرخ ایجاد نفر سفر و خودروی شخصی‌سفر در ساعت اوج بر اساس متغیرهای مستقل مورد استفاده برای کاربری‌ها از قبیل مساحت زیربنا، خالص مساحت قابل اجاره و تعداد تخت همچنین رابطه رگرسیونی روند تغییرات نرخ سفر در ساعت اوج در مقابل نرخ متغیر مستقل به تفکیک متغیرهای مستقل و شاخص‌های نفر سفر و خودرو سفر بود.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: برای هر رابطه رگرسیون محاسبه شده پارامترها و روابط آماری شامل مدل خطی بهینه، ضریب برازندگی مدل، مقدار آمارهای T و F و مقدار خطای پارامتر محاسبه و گزارش شد و در مرحله پایانی پروژه، ابتدا مدل‌های رگرسیونی تقاضای خودروی شخصی با در نظر گرفتن متغیرهای تأثیرگذار مانند میزان دسترسی به حمل و نقل همگانی و نوع معبر ارائه و در ادامه رویکردهای مدیریت حمل و نقل به عوامل مؤثر در مکان‌یابی کاربری‌های شهری پرداخته شد.

وی تصریح کرد: امکان سنجی تطبیق ماتریس تقاضای سفر اصفهان با نتایج نرخ سفرسازی کاربری‌های اصفهان و راهکارهای کاهش اثر ترافیکی کاربری‌ها ارائه شد و پیشنهادهایی در رابطه با تسهیلات حمل و نقلی مورد نیاز کاربری‌ها ارائه شده است.کد محتوا 17186

برچسب ها