سيد رضا مبلغ | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-04-14 13:47
  • كد محتوا:14503

مشخصات کلی

سيد رضا مبلغ
مدیر منطقه 13
1399/04/14 13:48

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1313951397