27 خرداد 1399 - 21:44
كردآباد

کردآباد جی نزدیک خوراسگان است و «مادی نیاصرم پس از گذشتن از عباس­آباد و چرخاب و...، در نزدیکی محله­ی مهرآباد لت و مقسم پیدا می‌کرد و به دیه­های کلمان و کردآباد و کلمخواران و... می‌رسید(مهریار، 1382: 814).

کردآباد جی نزدیک خوراسگان است و «مادی نیاصرم پس از گذشتن از عباس­آباد و چرخاب و...، در نزدیکی محله­ی مهرآباد لت و مقسم پیدا می‌کرد و به دیه­های کلمان و کردآباد و کلمخواران و... می‌رسید(مهریار، 1382: 814). هشت سهم از مادی فرشادی در عهد صفویه و قاجار نیز خاص کردآباد بوده است(جابری انصاری، 1378: 434و 421).

در چکامه­ی ابومنصور پسر بزرگ امید، مدح کردآباد آمده است:

یا حسن کردآباد نرسه موطناً

 

موهب ثوب الحسن غیر معار

ابوسعید مدینی نیز در قصیده­ای گوید:

سقی قصر المغیره کلّ دانٍ الی جسر الحسین فشعب تیمٍ فجز عن زنده­رود فقصر یحیی فکردآباد بویه فمسری  

 

اجشّ الرعد منهمر العزالی فاکناف المصلّی فالتّلال فمرج الخندقین فذات ضال نسیم الروض فی تلک الرمال  

(همان، 467و460).

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12327

برچسب ها