مشخصات کلی

سيد احمد حسيني نيا
سيد احمد حسيني نيا
1357
معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان
1399/11/07 08:59

تحصیلات

دكتري تخصصي شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
رساله دكتري پهنه هاي فضايي جدايي گزيني شهري مورد مطالعه كلانشهر اصفهان
كارشناسي ارشد طراحي شهري از دانشگاه دولتي هنر اصفهان- سال ۱۳۹۳
كارشناسي ارشد معماري از دانشكده معماري و هنر دانشگاه دولتي گيلان- سال ۱۳۸۳

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شوراي مشورتي بهبود منابع و ارتقاء كيفي درآمدهاي شهرداري اصفهان عضو 1397 درحال خدمت
شوراي عالي سرمايه گذاري سازمان مشاركتهاي شهرداري اصفهان عضو 1397 درحال خدمت
مشاور فنی هيأت مديره شركت سامان گستر اصفهان عضو 1397 درحال خدمت
هيأت مديره سازمان عمران شهرداري اصفهان عضو 1397 درحال خدمت
كميته عالي برنامه چهارباغ اصفهان نائب رییس 1397 درحال خدمت
كميته عالي پروژه ميدان امام علي (ع) اصفهان رییس 1397 درحال خدمت
كميته عالي الويت بندي شهرداري اصفهان نائب رئيس 1397 درحال خدمت
برنامه جامع شهر اصفهان دبير اجرايي 1397 درحال خدمت
كميسيون بررسي و تصويب طرح هاي عمراني شهرداري اصفهان نائب رییس 1397 درحال خدمت
شوراي برنامه ريزي و سياستگذاري طرح هاي عمراني شهرداري اصفهان نائب رییس 1397 درحال خدمت
هيأت مديره سازمان طراحي و فني مهندسي شهرداري اصفهان نائب رییس 1397 درحال خدمت
سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان رییس هیات مدیره 1397 درحال خدمت
شوراي عالي پژوهش شهرداري اصفهان عضو 1397 درحال خدمت
شوراي سازمان زيبا سازي شهرداري اصفهان عضو 1397 درحال خدمت
شهرداری اصفهان معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان 1397 درحال خدمت
شوراي عالي برنامه ريزي برنامه ي راهبردي اصفهان 1405 عضو 1398 درحال خدمت
معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان رئيس نظام پيشنهادات 1398 درحال خدمت
شوراي اجرايي شهر دوستدار كودك شهرداي اصفهان رییس 1398 درحال خدمت
كميته اجرايي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان رییس 1398 درحال خدمت
كميته طرح هاي توسعه شهري، حريم و تاب آوري كميسيون شهرسازي و معماري مجمع شهرداران كلانشهر هاي ايران رییس 1398 1398
ستاد مركزي تكريم شهرداري اصفهان و رئيس كميته طرح تكريم معاونت شهرسازي و معماري عضو 1398 1398
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان عضو پايه يك (طراحي و نظارت) 1399 درحال خدمت
کمیته تخصصی مدیریت دانش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان رییس 1399 درحال خدمت
دبیرخانه انتقال تجربیات برتر بازآفرینی شهری منطقه دو کشور استان های اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد دبیر 1399 درحال خدمت

افتخارات و عناوین

پژوهشگر برتر در حوزه شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان در سال 1398 تقدير شده توسط شهردار اصفهان
رئيس اولين كنفرانس ملي شهر دوستدار كودك ديماه ۱۳۹۷
مدير شايسته ملي سال1397 با اعمال شاخص هاي كارآفريني، توسعه، ابتكار، خلاقيت و سابقه عملكرد
رئيس شوراي اجرايي شهر دوستدار كودك شهرداي اصفهان از تاريخ ۲۹ تيرماه ۹۸
رئيس كميته طرح هاي توسعه شهري، حريم و تاب آوري كميسيون شهرسازي و معماري مجمع شهرداران كلانشهر هاي ايران ۱۰ مهر ماه ۹۸
* رئيس كارگروه تخصصي شهرسازي فرآيند جايزه ملي تعالي سازماني شهرداري اصفهان تيرماه ۱۳۹۹

مطالعات و پژوهش ها

ترجمه و تأليف كتاب «هنر ساخت شهر» اثر چارلز لندري با شماره شابك 9-351-186-600- 978 در انتشارات آراد كتاب تهران، سال 1396
ترجمه و تأليف كتاب «جدايي گزيني شهري و فرم شهري» اثر «آن لگبي»شابك 0-79-8921-600-978 در انتشارات جهاد دانشگاهي واحد مازندران، سال 1398
تأليف كتاب رويكردهاي نوين در برنامه ريزي شهري با شابك 6-418-186-600-978 سال1398
* پذيرش و چاپ مقاله «تحليل رابطه بين تاب آوري و توسعه پايدار شهري» در پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش-آمستردام هلند - سال ۱۳۹۹
عضويت در هيأت تحريريه نشريات علمي و تخصصي و پژوهشي
راهنمائي پروژه هاي پايان نامه مقطع كار شناسي شهر سازي
ناظر علمي طرح‌هاي پژوهشي خاتمه‌يافته
* ترجمه و تأليف كتاب «حمل و نقل و فقر شهري در احمد آباد هند » اثر روتول بي جوشي با شماره شابك ۳-۶۸۵۹۸۱-۶۲۲- ۹۷۸ در انتشارات جهاد دانشگاهي / واحد استان مركزي سال ۱۳۹۹
پذيرش و چاپ مقاله «راهبردهاي توسعه شهر خلاق با تأكيد بر شهر دوبلين» در پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش-آمستردام هلند - سال ۱۳۹۹
پذيرش و چاپ مقاله «تدوين چهارچوب مفهومي شهر خلاق به عنوان مدلي براي شهر آينده از ديدگاه نظريه پردازان» در پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش-آمستردام هلند - سال ۱۳۹۹
پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « ابعاد، مولفه ها و شاخص هاي جدايي گزيني شهري : كاربست روش مرور سيستماتيك ادبيات » در مجله معماري و شهرسازي آرمان شهر تابستان ۱۳۹۹
*پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « رابطه خوشه اي شدن دسترسي به خدمات شهري و جدايي گزيني در كلان شهر اصفهان » در مجله پژوهش هاي جغرافياي انساني تابستان ۱۳۹۹
پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « ارزيابي فقر شهري از ديدگاه شهروندان در كلان شهر اصفهان » در كنگره بين المللي مهندسي عمران و معماري توسعه پايدار شهري آسيا- توكيو ژاپن بهار ۱۳۹۹
پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « ارائه چهار چوب مفهومي شهرهاي پايدار،هوشمند و دانش بنيان » در كنگره بين المللي مهندسي عمران و معماري توسعه پايدار شهري آسيا- توكيو ژاپن بهار۱۳۹۹
پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « گونه شناسي خدمات در شهرهاي هوشمند » در هفتمين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين علوم و تكنولوژي با محوريت علم در خدمت توسعه –مرودشت دشت شيراز بهار ۱۳۹۹
پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « تحليل چارچوب اينترنتي شدن اشياء و داده هاي بزرگ در شهرهاي هوشمند » در هفتمين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين علوم و تكنولوژي با محوريت علم در خدمت توسعه –مرودشت دشت شيراز بهار۱۳۹۹
پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي اكو سيستم فناورانه در شهرهاي هوشمند » در هفتمين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين علوم و تكنولوژي با محوريت علم در خدمت توسعه –مرودشت دشت شيراز بهار ۱۳۹۹
پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « سنجش اقتصاد خلاق شهري » « مورد مطالعه: شهرهاي برلين و تورنتو» در ششمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني ،اقتصاد و حسابداري ايران – تهران بهار ۱۳۹۹
پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « جغرافياي خوشه هاي اقتصاد خلاق شهري » « مورد مطالعه: شهرهاي بريتانيا» در ششمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني ،اقتصاد و حسابداري ايران – تهران بهار ۱۳۹۹
* پذيرش و چاپ مقاله علمي پژوهشي The Functional role of Ergonomics, as a Substantial Variable for Enhancing the Spirit of Places in Urban Contexts, to Make Them Durable درهفتمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران، معماري و محيط زيست - برلين (berlin-conf.co
پذيرش و چاپ مقاله علمي و پژوهشي با عنوان تدوين راهبردهاي توسعه گردشگري با رويكرد امنيت ملي در استانهاي پهنه مركزي و شرقي كشور در نشريه پژوهشنامه نظم و امنيت تهران -سال دوازدهم-شماره سوم پاييز ۱۳۹۸
ذيرش و چاپ مقاله « ارزيابي الگوي فضايي در انطباق با رفتار گردشگران « مطالعه موردي: محله جويباره» در فصلنامه علمي-تخصصي جغرافيا و برنامه ريزي فضايي دانشگاه اصفهان-شماره شانزدهم بهار ۱۳۹۸
سخنراني روز جهاني شهرسازي در دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۹۷
پذيرش و چاپ مقاله « تبيين چارچوب ارتقا منظر عيني خيابان با تحليل آويزويست و SWOT » در فصلنامه علمي-تخصصي جغرافيا و برنامه ريزي فضايي دانشگاه اصفهان-شماره سيزدهم بهار ۱۳۹۷
* پذيرش مقاله برند سازي مكان در راستاي تبيين و نقش شهر ها در برنامه ريزي منطقه اي درچهارمين كنگره بين المللي عمران معماري و توسعه شهري دانشگاه شهيد بهشتي- سال ۱۳۹۵
پذيرش مقاله سيما و منظر شهر و الگوي نماهاي شهري در وروديهاي شهر با تأكيد بر توسعه شهري پايدار(مطالعه موردي: اصفهان( درچهارمين كنگره بين المللي عمران معماري و توسعه شهري دانشگاه شهيد بهشتي-سال ۱۳۹۵
سخنراني در خصوص راهكارهاي توسعه فني مهندسي زيرساخت هاي ورزشي شهر اصفهان دراولين سمپوزيم ورزش، سازمان ورزش شهرداري اصفهان- سال ۱۳۹۵
سخنراني و ارائه مقاله "نما – فصل مشترك شهرسازي و معماري" در كانون معماران و شهرسازان جوان استان اصفهان-سال ۱۳۹۴
*پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « شهر دانش بنيان، شهر هزاره سوم » « مورد مطالعه: سوپر كريدور چند رسانه اي» در ششمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني ،اقتصاد و حسابداري ايران – تهران بهار۱۳۹۹
پذيرش مقاله «رفتار شناسي در شهر» در ششمين كنفرانس بين المللي طراحي شهري در دانشگاه كاليفرنيا۲۰۱۲
تحقيق در زمينه«تاثيرات متقابل بافت و رفتاردر شهر»و پذيرش دركنفراس ملي طراحي شهري سنندج-سال۱۳۹۱
پذيرش مقاله در كنفرانس بين الملي« پياده راه سازي در شهر»تهران- سال ۱۳۹۱
کد محتوا 11248

برچسب ها