محسن خندان | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-09 14:03
  • كد محتوا:10755

مشخصات کلی

محسن خندان
مدیر منطقه 11
1399/03/09 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1113801383