توزیع بسته های سلامت همزمان با شیوع کرونا در منطقه 2 شهرداری اصفهان

توزیع بسته های سلامت همزمان با شیوع کرونا در منطقه 2 شهرداری اصفهان