امروزه به جز نگاه خدماتی، نگاه دیگری نیز به شهرداری‌ها شده و باید بشود و آن اینکه شهرداری باید از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی با مسئولیت اجتماعی و ساختار فرابخشی تبدیل شود که بتواند حافظ و تأمین‌کننده نیازهای شهر با تمام ابعاد آن باشد.

محدوده اجرا: ملی حوزه برگزار کننده: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با همراهی خیرین اصفهانی سال شروع/ انجام: 1398- 1399
محدوده اجرا: ملی حوزه برگزار کننده: شهردار محترم، معاونت خدمات شهري، معاونت عمران شهری، اداره کل ارتباطات و غیره سال شروع/ انجام: 1391
محدوده اجرا: ملی حوزه برگزار کننده: شهردار محترم، معاونت خدمات شهري، سازمان آتش نشانی، اداره کل ارتباطات و غیره سال شروع/ انجام: 1398
محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: معاونت خدمات شهری سال شروع/ انجام: 1397
محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان سال شروع/ انجام: 1386
محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: شهرداری اصفهان سال شروع/ انجام: 1398-1399

صفحه‌ها