امروزه به جز نگاه خدماتی، نگاه دیگری نیز به شهرداری‌ها شده و باید بشود و آن اینکه شهرداری باید از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی با مسئولیت اجتماعی و ساختار فرابخشی تبدیل شود که بتواند حافظ و تأمین‌کننده نیازهای شهر با تمام ابعاد آن باشد.

محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: معاونت خدمات شهری، سازمان پارک‌ها و فضای سبز سال شروع/ انجام: 1380
محدوده اجرا: بین المللی حوزه برگزار کننده: شهرداری اصفهان سال شروع/ انجام: 1361
محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري سال شروع/ انجام: 1398
محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشی شهرداری اصفهان سال شروع/ انجام: 1399
محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: مناطق 1، 11 و 15 شهرداری اصفهان، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان سال شروع/ انجام: 1397
محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، معاونت شهرسازی و معماری، مناطق 15گانه سال شروع/ انجام: 1398
محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: شورای اسلامی شهر اصفهان، معاونت شهرسازی و معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان سال شروع/ انجام: 1398
محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: اداره‌کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان سال شروع/ انجام: 1399
محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: معاونت خدمات شهري، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان سال شروع/ انجام: 1397
محدوده اجرا: ملی حوزه برگزار کننده: معاونت شهرسازي و معماري، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل سال شروع/ انجام: 1398

صفحه‌ها