امروزه به جز نگاه خدماتی، نگاه دیگری نیز به شهرداری‌ها شده و باید بشود و آن اینکه شهرداری باید از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی با مسئولیت اجتماعی و ساختار فرابخشی تبدیل شود که بتواند حافظ و تأمین‌کننده نیازهای شهر با تمام ابعاد آن باشد.

محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: اداره کل ارتباطات وامور بین الملل سال شروع/ انجام: 1397
محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: معاونت  حمل و نقل و ترافيک، پویش ترافیک شهر اصفهان، اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل سال شروع/ انجام: 1397- 1398
محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: معاونت خدمات شهري، سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی سال شروع/ انجام: 1397
محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: سازمان فرهنگیُ اجتماعی و ورزشی، معاونت حمل و نقل و ترافیک  
محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: اداره کل ارتباطات و امور بين الملل، سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشی سال شروع/ انجام: 1390
محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان سال شروع/ انجام: 1397
محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: اداره کل ارتباطات و امور بین الملل سال شروع/ انجام: 1396
محدوده اجرا: بین المللی حوزه برگزار کننده: اداره کل ارتباطات وامور بین الملل شهرداری اصفهان، معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان  
محدوده اجرا: شهری حوزه برگزار کننده: سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشی شهرداری اصفهان سال شروع/ انجام: 1399

صفحه‌ها