سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:29
  • كد محتوا:9746

مشخصات کلی

محمدحسن ملک مدني
شهردار اصفهان
1399/04/14 11:27

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13621369