سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:27
  • كد محتوا:9745

مشخصات کلی

حسن درخشنده پور
شهردار اصفهان
1399/04/14 11:28

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13601362