سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:26
  • كد محتوا:9744

مشخصات کلی

عبدالحسين سيف اللهي
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:00

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13591360