سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:21
  • كد محتوا:9741

مشخصات کلی

رضا آزمايش
شهردار اصفهان
1399/04/14 11:57

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13541356