سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:11
  • كد محتوا:9735

مشخصات کلی

فريبرز نوذري
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:24

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13401341