سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:10
  • كد محتوا:9734

مشخصات کلی

رضا همايوني
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:23

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13401340