سال جهش تولید
  • 1399-03-01 12:08
  • كد محتوا:9732

مشخصات کلی

شاپور مختاري
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:13

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13361338