سال جهش تولید
  • 1399-03-01 11:50
  • كد محتوا:9725

مشخصات کلی

رضا سجادي
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:25

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13431343