سال جهش تولید
  • 1399-03-01 11:38
  • كد محتوا:9721

مشخصات کلی

رضا الهامي
شهردار اصفهان
1399/04/14 12:29

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانشهردار اصفهان13181320