احمدرضا مصور | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1398-12-21 14:04
  • كد محتوا:7550

مشخصات کلی

احمدرضا مصور
معاون خدمات شهري شهرداری اصفهان
1399/03/09 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 713881394
شهرداری اصفهانمعاون خدمات شهري شهرداری اصفهان13941396