محمدرضا برکت | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1398-12-06 14:48
  • كد محتوا:7070

مشخصات کلی

محمدرضا برکت
مهدی
1345
مدیر منطقه 6
1399/03/09 09:56

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول دانشگاه آزاد دهاقان

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
منطقه 1 شهرداری اصفهانمعاون اداری مالی13861389
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1113891393
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1213931397
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 61397درحال خدمت

مطالعات و پژوهش ها

  • مقاله راهکارهای پرورش رهبران یاددهنده در شهرداری اصفهان بر مبنای مدل تی تی
  • بررسی میزان توازن بین کار و زندگی مدیران شهرداری اصفهان و ارائه راهکارهایی برای بهبود توازن