تجدید فراخوان عمومی بهره برداری ازدو غرفه دمنوشخانه ومیان وعده غذایی باغ گلها

سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری اصفهان در نظردارد بهره برداری (به صورت اجاره)از دو باب غرفه دمنوشخانه ومیان وعده غذایی باغ گلهای اصفهان واقع در میدان بزرگمهر اول خیابان مشتاق را به بخش خصوصی واگذار نماید. بنابراین از اشخاص حقیقی وحقوقی دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مزایده و انجام هماهنگی بازدید، از تاریخ نشر آگهی همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری وحداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 14) روزچهار شنبه مورخ1400/10/01 به امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در خیابان 22 بهمن ،مجموعه اداری غدیر مراجعه نمایند.

آخرین مهلت تکمیل وتحویل اسناد(پیشنهاد) به دبیرخانه محرمانه سازمان پایان وقت اداری (ساعت14 ) روزپنجشنبه مورخ 1400/10/2 می باشد.

حساب شماره 4001547104 نزد بانک شهر به نام سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری اصفهان برای واریز سپرده نقدی به مبلغ 354/600/000 ریال جهت شرکت در مزایده یا دریافت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حد اقل سه ماه می باشد.

مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه 197.000.000 ریال برای سال اول وپرداخت اجاره جهت سالهای دوم و سوم بر اساس اخذ مجدد مبلغ پایه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری در شروع سال دوم وسوم خواهد بود.

غرفه های دمنوشخانه و میان وعده غذائی با مساحتهای حدود 45 و 60 متر مربع و فضای تقریبی 230 مترمربع پیرامون آن ها به صورت همزمان و همراه با هم به منتخب مزایده اجاره داده می شود بنابراین قیمت پیشنهادی می بایست بابت مبلغ اجاره هر دو غرفه همراه باهم باشد.

دوره بهره برداری به مدت 3 سال از زمان انعقاد قرارداد می باشد. منتخب مزایده صرفاً مجاز به انجام ارائه خدمات براساس موضوع قید شده در مزایده و قرارداد منعقده با رعایت ضوابط و طبق پروتکل های بهداشتی می باشد و تغییر و انجام هرگونه فعالیت خارج از موضوع ممنوع می باشد. (یک غرفه منحصراً ارائه دمنوش و یک غرفه نیز منحصراً ارائه میان وعده غذایی) بهای پیشنهادی بایستی از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام باشد به پیشنهادهای مخدوش ، لاک گرفته ، زیر بهای پایه، مشروط ، مبهم ، فاقد سپرده بدون مهر و امضاء و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. همزمان با  انعقاد قرارداد منتخب مزایده موظف است معادل ده درصد مبلغ کل مزایده را به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه سال از زمان انعقاد قرارداد در اختیار سازمان قرار دهد وسازمان حق تأمین ميزان خسارت های وارده احتمالی از محل ضمانت فوق را خواهد داشت . سپرده مذكور پس از ارائه مفاصا حساب از ادارة بيمه و دارايي و تسویه حساب با سازمان پارکها قابل استرداد خواهد بود. سازمان پارکها در رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. شرکت در فراخوان به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان پارکها وفضای سبزشهرداری اصفهان خواهد بود. هزینه آگهی روزنامه مربوطه به عهده شرکت کننده منتخب می باشد. سایرموارد در اسناد فراخوان درج گردیده است.
کد محتوا: 42010

برچسب‌ها