اجرای پويش نه به پلاستيک با اقداماتی همچون ارايه کيسه هاي پارچه اي در فروشگاه هاي کوثر و ...

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: معاونت خدمات شهري، سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی

سال شروع/ انجام: 1397کد محتوا 34235

برچسب ها