اساسنامه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

.

فصل اول – کلیات:

ماده ١: نام سازمان ((سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان)) می­ باشد که با تغییر اساسنامه سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان موضوع تاییدیه شماره ١٥٥٩/٣٤/٣/١/١٥٨٥٥ مورخ ١٣/٩/٧٥ به شرح این اساسنامه جایگزین سازمان مذکور می­ گردد و اختصاراً در این اساسنامه سازمان نامیده می­ شود.

ماده ٢: نوع سازمان

سازمان بر اساس ماده ٨٤ قانون شهرداری و بند ١٥ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٧٥ و ماده ١۰ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ١٣٨٣ تاسیس می­ گردد و وابسته به شهرداری اصفهان می ­باشد، دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و مطابق با مفاد این اساسنامه و آئین ­نامه­ های مصوب اداره می­ شود.

ماده ٣: موضوع فعالیت سازمان

مدیریت بهینه و اجرای برنامه­ های مدیریت پسماندها در شهر بر اساس قانون مدیریت پسماندها از قبیل برنامه­ ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به کاهش تولید، تفکیک در مبدا، جمع­ آوری، ذخیره­سازی، جداسازی، حمل و نقل بازیافت، پردازش، امحاء و دفع بهداشتی پسماندهای عادی از جمله پسماندهای شهری، ساختمانی و عمرانی. ایجاد بانک اطلاعات و ارتقاء سطح فناوری در بخش های نرم­ افزاری و سخت­ افزاری. کاهش تصدی­گری و بسترسازی لازم به منظور مشارکت و جذب سرمایه­ های بخش خصوصی در زمینه فعالیت­ های سازمان با رعایت مقررات مربوطه. اقدام در جهت حفظ پاکیزگی و نظافت محیط شهری. بهینه­ سازی و ارتقاء مدیریت پسماندهای عادی و جزء ویژه آن شامل تولید، ذخیره­سازی موقت، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع صحیح پسماندهای جامد. سیاست­گذاری، برنامه­ ریزی، طراحی و مدیریت تامین ماشین آلات مورد نیاز. مشارکت در گسترش همکاری ­های مردمی و ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی­ های عمومی از طریق آموزش و اطلاع رسانی.

ماده ٤: وظایف سازمان

سازمان جهت تحقق موضوعات فوق­ الذکر با رعایت مقررات موضوعه اقدام به اجرای موارد زیر می ­نماید:

مدیریت، نظارت، طراحی و برنامه ریزی برای امور مربوط به تولید، ذخیره سازی موقت، جمع­آوری، حمل و نقل، بازیافت، پردازش، دفع پسماندهای عادی (از قبیل پسماندهای خانگی، اداری، تجاری و عمرانی با رویکرد تفکیک از مبدا و تنظیف شهر)

تبصره: سازمان در صورت داشتن امکانات به نحوی که مانع انجام وظایف آن نگردد با تشخیص هیات مدیره می­تواند طبق تبصره ذیل ماده ٧ قانون مدیریت پسماند، با عقد قرارداد، اجرای فعالیت­ های مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه از قبیل پسماندهای بیمارستانی، روغن­ های سوخته، باطری ­های مصرف شده، خودروهای فرسوده و غیره را انجام دهد.

تلاش در جهت بهینه ­سازی و کمیته­ سازی تولید پسماندهای عادی و جزء ویژه موجود در پسماند عادی از طریق آموزش و اطلاع ­رسانی و همکاری با بخش های صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی، اداری و غیره. پیگیری، پشتیبانی و مشارکت فعال در فرآیند تدوین قوانین، ضوابط، دستورالعمل ها، سیاست­گذاری ها و استانداردسازی امور مربوط به مدیریت پسماندهای عادی و جزء ویژه موجود در پسماند عادی. مطالعه و پژوهش به منظور بهینه­ سازی و بهبود مستمر روش­ های عملیاتی انجام مطلوب­تر فعالیت­ های سازمان. تهیه و جمع­ آوری اطلاعات و آمار مربوط به فرآیند پسماندهای عادی و جزء ویژه موجود در پسماند عادی برای ایجاد بانک اطلاعاتی موضوع بند ٢ ماده ٦ آئین­نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند. انعقاد قرارداد با شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها برای تقبل مسوولیت های مرتبط با فعالیت های سازمان و یا تقبل نظارت بر کار امانی یا پیمانی مناطق شهرداری در امور مربوط. شناسایی و تملک اراضی و املاک مورد نیاز مدیریت پسماند طبق قوانین و مقرارات مربوطه. احداث واحدها و کارخانه­جات بازیافت، پردازش، دفع و تبدیل پسماندها مطابق طرح ها و برنامه­های مصوب مستقیماً یا از طریق مشارکت و سرمایه­ گذاری بخش خصوصی. بازاریابی محصولات تهیه شده در مراکز زباله و کارخانه­جات مربوطه. آموزش و تشکیل دوره های اختصاصی برای کارکنان شهرداری ها، سازمان، موسسات دولتی و خصوصی به طرق مختلف اعم از مکاتبه ای، حضوری، تشکیل سمینار و غیره مرتبط با پسماند و مدیریت اجرایی آن با رعایت مقررات موضوعه. ارتقای فرهنگ شهروندی و ارائه آموزش­ های لازم در زمینه موضوعات مختلف پسماندها برای استفاده از روش­ ها و رسانه­ های مختلف. بررسی و پیگیری جهت ایجاد دوره تحصیلات عالی در دانشگاه­ها برای تربیت تکنسین و کاردان و مهندس در ارتباط با مدیریت پسماندها با رعایت مقررات مربوطه. بسترسازی و پشتیبانی لازم برای جلب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی­گری سازمان در فعالیت­های خدماتی، تجاری، صنعتی، بازرگانی، پژوهشی، تولیدی و فنی مهندسی مرتبط.  عقد قرارداد با مشاوران و پیمانکاران و نظارت و کنترل بر فعالیت آن  ها در چارچوب وظایف سازمان. ارائه خدمات مشاوره­ای و کارشناسی. ایجاد همکاری و ارتباط مستمر با کارگروه های استانی به منظور انتقال مشکلات، ظرفیت­ ها، دانش و تجربیات، مطالعات و سایر اطلاعات مورد نیاز کارگروه های مذکور. ارسال طرح ها و پروژه های مدیریت پسماند برای تصویب مراجع ذیربط. پیگیری امور جرائم و تخلفات مدیریت پسماندها و ضابطین قوه قضائیه مطابق شیوه نامه های مربوطه. پیگیری و اخذ تعرفه های بهای خدمات مدیریت پسماند مطابق مقررات و دستورالعمل های مربوطه. تهیه طرح های جامع و تفضیلی مدیریت پسماند مطابق با ماده ٤ آئین نامه اجرایی مدیریت پسماند و برنامه راهبردی ارائه شده از سوی وزارت کشور. تهیه برنامه راهبردی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی. شناسایی، تعیین و تملک محل دفع پسماندهای هادی بر اساس مفاد ماده ١٢ قانون و مواد ٧ و ٢٣ آئین نامه اجرایی مدیریت پسماندها. کلیه فعالیت های سازمان بایستی در چارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ١٣٨٣ و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه و قانون شهرداری و سایر مقررات قانونی موضوعه صورت گیرد.

تبصره ٥: چنانچه اجرای هریک از بندهای فوق الذکر نیاز به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط داشته باشد، سازمان موظف به اخذ مجوزهای مربوطه می باشد.

ماده ٥: مرکز سازمان و حدود عملیات آن:

مرکز اصلی سازمان شهر اصفهان می باشد و محدوده عمل آن محدوده و حریم شهر اصفهان می باشد.

تبصره: در صورتی که توانمندی های تخصصی سازمان مازاد بر نیاز شهرداری اصفهان باشد، سازمان می ­تواند با رعایت قوانین و مقررات به سایر شهرداری های کشور، سازمان ها و شرکت های وابسته آن ها و در الویت بعدی به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، خدمات ارائه نماید. ارائه خدمات باید با موافقت هیئت مدیره سازمان و بر اساس آیین نامه هایی که به تصویب شورای سازمان می رسد صورت پذیرد.

ماده ٦: مدت فعالیت سازمان:

مدت فعالیت سازمان از تاریخ تاسیس نامحدود است.

 

فصل دوم: سرمایه و منابع درآمد سازمان

ماده ٧: سرمایه

الف- سرمایه نقدی سازمان عبارت است از سرمایه سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان و نیز مبلغ دویست میلیون ریال وجه نقد که تمامی آن از محل اعتبارات شهرداری اصفهان به حساب بانکی سازمان نزد یکی از بانک های رسمی کشور شعبه اصفهان واریز خواهد شد. سرمایه غیرنقدی سازمان عبارت است از اموال منقول و غیر منقول اعم از ماشین آلات، زمین و ساختمان و تاسیسات قابل استفاده می باشد که از طرف شهرداری با رعایت مقررات و آیین نامه مالی شهرداری که به تایید شورای سازمان و شورای اسلامی شهر می رسد با رعایت سایر مقررات موضوعه در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت. کل سرمایه متعلق به شهرداری اصفهان است و قابل انتقال به غیر نمی باشد.

تبصره ١: زمان اجرای این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این اساسنامه خواهد بود.

تبصره ٢: در صورت انحلال سازمان، کلیه دارائی ها اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات و دیون و تعهدات به شهرداری اصفهان منتقل می گردد.

تبصره ٣: انتقال و واگذاری اموال سازمان تابع آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و در نهایت قانون شهرداری و آئین نامه مالی شهرداری است.

تبصره ٤: اعضای شورای سازمان، نمایندگان قانونی سرمایه سازمان بوده و به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در حدود وظایف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند نسبت به سرمایه، اموال و دارایی سازمان امین محسوب می شوند.

ب – منابع درآمد سازمان:

سازمان می­ تواند جهت تامین هزینه ها و تقویت بنیه مالی خود از طریق زیر با رعایت مقررات موضوعه کسب درآمد نماید.

درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی و فنی در قالب تهیه طرح و پیشنهاد و اجرا در زمینه موضوع و وظایف سازمان برای مراجعین بخش خصوصی و دولتی و عمومی و شهرداری ها. دریافت کمک از شهرداری ها و دولت و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. مبالغ دریافتی از صندوق ملی محیط زیست حاصل از نیم در هزار ارزش کالا از تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلام مشروح در ماده ١٢ آئین نامه اجرایی مدیریت پسماندها. درآمد حاصل از اخذ بهای ارائه خدمات مدیریت پسماند به واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وفق تبصره ذیل ماده ٧ قانون مدیریت پسماند. درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات، وسائط نقلیه، تجهیزات، ابنیه و مستحدثات به سازمان ها و موسسات دولتی، عمومی و خصوصی. درآمد حاصل از نظارت و کنترل بر عملیات مدیریت اجرایی پسماندها و عملکرد پیمانکاران مربوطه. درآمد حاصل از فروش مواد قابل استفاده مواد زائد از جمله آهن آلات، کاغذهای باطله، پلاستیک، شیشه و غیره. درآمد حاصل از بهای خدماتی که سازمان به شهرداری ها، مناطق شهرداری، سایر مدیریت های شهرداری و بخش های خصوصی و دولتی در قالب انعقاد قرارداد و در چارچوب موضوع و وظایف قانونی سازمان ارائه می دهد. درآمد حاصل از اخذ جرائم زیست محیطی موضوع ماده ١٦ الی ٢١ قانون مدیریت پسماندها و سایر درآمدهای ناشی از ظرفیت های قانون مدیریت پسماند. درآمد حاصل از فروش انواع محصولات تولیدی ناشی از بازیافت و تبدیل پسماندها در بازارهای داخلی و خارجی. درآمد حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی با رعایت مقررات مربوطه. دریافت اعانات و هدایا با تصویب شورای سازمان. درآمد حاصل از اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند، بر اساس ماده ٨ قانون مدیریت پسماندها. کسب سایر درآمدهای مرتبط با وظایف سازمان با تصویب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر.

تبصره ١: کیفیت و نحوه تحویل زباله، ضایعات و مواد زائد که از طریق مناطق شهرداری و سایرین تحویل سازمان می گردد بر مبنای توافق جداگانه برابر مقررات مشخص و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره ٢: شورای سازمان می تواند قسمتی از درآمد مازاد سازمان را در جهت اجرای مطلوبتر قانون مدیریت پسماند در اختیار شهرداری قرار دهد.

 

فصل سوم – ارکان سازمان

ماده ٨: ارکان سازمان عبارتند از:

الف – شورای سازمان

ب – هیئت مدیره

ج – مدیرعامل

د – بازرس (حسابرس)

ماده ٩: شورای سازمان که منبعد در این اساسنامه شورا نامیده می شود مرکب از ٥ نفر می باشند:

شهردار اصفهان به عنوان ریاست شورا. معاون خدمات شهری شهرداری. یک نفر نماینده با انتخاب شورای اسلامی شهر یک نفر کارشناس به انتخاب شهردار اصفهان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

تبصره ١: کارشناس موضوع بند ٤ بایستی از بین افراد ذیصلاح دارای مدرک کارشناسی و بالاتر و دارای تخصص و تجربه کافی در امور مربوط به سازمان تعیین شوند.

تبصره ٢: مدت عضویت اعضای انتخابی شورای سازمان حداکثر چهارسال خواهد بود و تجدید انتخاب آن ها بلامانع می باشد.

ماده ١۰: تشکیل جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصمیم:

جلسات شورا به طور عادی سالی دو بار یکی در تیرماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و تفریغ بودجه و دیگری در دی ماه برای تصویب برنامه و بودجه سال آینده و انجام سایر وظایف به دعوت رئیس شورا تشکیل می شود.

تبصره ١: جلسات شورا خارج از موارد مذکور در این ماده بنا به تقاضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و یا دو نفر از اعضا شورا تشکیل خواهد شد.

تبصره ٢: دستور جلسات شورا را رئیس شورا بر اساس پیشنهاد های واصله تعیین می­ نماید.

تبصره ٣: دعوت از شورای سازمان با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و اعلام موضوع دستورجلسه باید حداقل هفت روز قبل از تشکیل جلسه شورا به وسیله دعوتنامه کتبی از اعضا توسط رئیس شورا به عمل آید.

تبصره ٤: جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا که یکی از آن ها رئیس شورا باشد رسمیت میابد و چنانچه در نوبت اول به حدنصاب نرسید، در نوبت دوم که حداکثر ظرف ١٥ روز آینده خواهد بود، با حضور حداقل سه نفر از اعضا که یکی از آن ها رئیس شورا باشد تشکیل خواهد گردید.

تبصره ٥: تصمیمات شورا با حداقل سه رای موافق که یکی از آنها شهردار باشد اتخاذ می­ گردد. نظرات و دلایل مخالفین میبایستی کتباً و مستدلاً در صورتجلسه قید شود و متن آن نیز در دفتر مخصوصی كه توسط شورا برگ شماری و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت گردیده و به انضا اعضا رسیده است، درج شود.

ماده ١١: وظایف و اختیارات شورا عبارتند از:

استماع گزارش سالانه هیئت مدیره و بازرس راجع به امور سازمان و تصویب آن. بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت دارایی و دیون و عملیات سازمان بر اساس گزارش هیئت مدیره و بازرس و اتخاذ تصمیم نسبت به آن ها. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به طرحهای جامع، خط مشی­ها، برنامه های سالانه، میان مدت و بلند مدت سازمان. بررسی و تصویب بودجه، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه سازمان، مصوبات شورای سازمان در امور فوق پس از تصویب جهت اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر به شهرداری ارسال می گردد. بررسی و تصویب تشکیلات اداری سازمان بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و ارائه به شهرداری جهت اخذ تایید وزارت کشور. بررسی و تصویب آئین نامه های پیشنهادی هیئت مدیره و نیز اصلاح و تغییر آنها با رعایت مفاد اساسنامه. بررسی و تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان با رعایت مفاد اساسنامه بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و ارائه به شهرداری جهت اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر.

تبصره: تا زمانیکه سازمان آئین نامه مالی و معاملاتی خاصی نداشته باشد آئین نامه مالی و معاملاتی مورد عمل شهرداری با رعایت مفاد اساسنامه سازمان و رعایت سایر مقررات مرتبط ملاک عمل خواهد بود، در اینصورت به جای شورای اسلامی شهر و شهردار به ترتیب هیئت مدیره و مدیرعامل جایگزین خواهند شد.

در اجرای سیاست خودکفایی و در صورت سوددهی، سازمان هر سال بنا بر تشخیص شورای سازمان میزان معینی از سود ویژه خود را بابت استهلاک بدهی های خود به شهرداری، به حساب شهرداری تودیع نماید. اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره های مالی سازمان پس از رسیدن به حدنصاب (یک پنجم) سرمایه به منظور استفاده فعال از ذخیره مذکور. تایید اعضا انتخابی هیئت مدیره بر اساس پیشنهاد شهردار با رعایت مقررات پیش بینی شده در این اساسنامه همچنین تعیین میزان حق الجلسه اعضا شورا. تعیین میزان حق الجلسه اعضای غیر موظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره.

تبصره: میزان پاداش و حق الجلسه اعضای شورای سازمان بر اساس آئین نامه ای که به تائید شورا میرسد تعیین و پرداخت می گردد.

انتخاب بازرس قانونی و حسابرس سازمان و تعیین حق الزحمه آنان رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر امور و موضوعات پیشنهادی که در قالب اهداف سازمان در این اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت در دستور جلسه بوده و بایستی در شورای سازمان مطرح گردد.  اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان با رعایت مفاد اساسنامه.  پیشنهاد اصلاح و یا تجدید نظر در مورد اساسنامه به شهرداری جهت تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزارت کشور.  پیشنهاد انحلال سازمان به شهرداری جهت اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر و تأیید وزارت کشور.  تصویب اهدا و قبول هدایا و اعانات به نام سازمان با رعایت مقررات مربوطه.  بررسی پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص اخذ تسهیلات و تصویب آن با تعیین مبلغ، مدت و میزان سود و نحوه مصرف و بازپرداخت آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان.  بررسی پیشنهادهای هیأت مدیره در خصوص مشارکت و سرمایه­ گذاری با بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز و بخش خصوصی، دولتی و عمومی با رعایت صرفه و صلاح سازمان و مقررات موضوعه، در قالب موضوع و وظایف سازمان.  نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیر عامل و هیأت مدیره.  تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­ های سازمان.

ماده ١٢: اعضاء هیأت مدیره:

 اعضاء هیأت مدیره مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل به شرح زیر می­ باشد که عبارتند از:

 معاون خدمات شهری شهرداری که سمت ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت.  دو نفر کارشناس آگاه به امور و مسائل سازمان از بین افرادی که دارای حداقل تحصیلات لیسانس ترجیحاً در رشته مرتبط بوده و همچنین دارای تجربه عملی در امور مرتبط به سازمان باشند با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای سازمان و با حکم رئیس شورا برای مدت دو سال منصوب خواهند شد و تمدید انتخاب آن ها برای دوره­ های بعد با رعایت مقررات ذکر شده بلامانع است.

تبصره ١: یک نفر عضو علی البدل نیز با رعایت شرایط فوق با معرفی شهردار و تصویب شورای سازمان انتخاب خواهد شد که در صورت عزل، استعفا، حجر و فوت هر یک از اعضای بند ٢ به جای او انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره ٢: چنانچه شورای اسلامی شهر و یا وزارت کشور در نتیجه بازرسی و یا هر یک از اعضای شورای سازمان به عملکرد هیأت مدیره ایرادی داشته و یا آن را مغایر با مقررات تشخیص دهد، مراتب را به رییس شورای سازمان منعکس می­نماید تا از طریق شورای سازمان تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

ماده ١٣: طرز تشکیل جلسات هیأت مدیره:

تشکیل جلسات هیأت مدیره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت کتبی رییس هیأت مدیره خواهد بود که از اعضای اصلی و علی البدل می­بایستی در کلیه جلسات حضور یابد و در صورتی­که یکی از اعضای هیأت مدیره در جلسه شرکت نکند عضوعلی البدل به جای عضو اصلی غایب رأی خواهد داد.

 تبصره ١: جلسات هیأت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار، در مرکز اصلی سازمان تشکیل می­شود و چنانچه جلسه فوق العاده ضروری باشد با درخواست کتبی مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره و با دعوت رییس هیأت مدیره تشکیل می­ گردد.

تبصره ٢: جلسات هیأت مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل می­ گردد و کلیه مصوبات به اتفاق آراء و یا با اکثریت دو رأی موافق وقتی معتبر خواهد بود که رییس جلسات هیأت مدیره یکی از دو نفر باشد و در صورتیکه هر یک از اعضای رأی مخالف داشته باشد، بایستی مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذکر نماید. صورتجلسه­ های مدیره در دفتر صورتجلسات که توسط شورای سازمان امضاء و شماره­گذاری و نخ کشی و مهر سربی شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسید.

تبصره ٣: موضوعی که یکبار با آن مخالفت شده باشد و به دلیل عدم کسب آراء موافق به تصویب نرسیده است، نباید بدون حضور مخالفین مجدداً مطرح شود مگر آنکه مخالفین مستعفی یا برکنار شده باشند که در این صورت جهت اطلاع اعضای جدید از دلایل مخالفین، نظریه مخالف می­بایستی در جلسه قرائت گردد.

تبصره ٤: چنانچه هر یک از اعضاء انتخابی هیأت مدیره، سه مرتبه بدون عذر موجه یا سه ماه متوالی با عذر موجه در جلسه شرکت نکند به خودی خود مستعفی شناخته خواهد شد و تشخیص این امر با هیأت مدیره و شورای سازمان خواهد بود.

تبصره ٥:  مدیرعامل چنانچه عضو هیأت مدیره نباشد مؤظف به حضور در کلیه جلسلت هیأت مدیره است و می­تواند نظرات خود را بدون حق رأی ابراز نماید. چنانچه مدیرعامل در معذوریت، مرخصی و یا مأموریت باشد، در این صورت جانشین وی که برابر تبصره بند ١۰ ماده ٢۰ اساسنامه تعیین شده است در جلسات بدون حق رأی حضور خواهند یافت.

ماده ١٤: هیچ یک از اعضای هیأت مدیره منفرداً مجاز به انجام امور به نام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصویب هیأت مدیره.

ماده ١٥: وظایف و اختیارات هیأت مدیره

هیأت مدیره دارای اختیارات ذکر شده در این اساسنامه و یا تفویض شده از طرف شورا برای اداره امور با توجه به موضوع و وظایف سازمان می ­باشد مگر در مواردی که اخذ تصمیم درباره آن ها طبق اساسنامه در صلاحیت شورا باشد.

هیأت مدیره از جمله دارای وظابف و اختیارات زیر است:

 برنامه­ ریزی، پیگیری و نظارت بر اجرای تصمیمات و مصوبات شورا.  بررسی بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه پیشنهادی مدیرعامل برای ارائه به شورا.  بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و سایر گزارش­ های مالی و عملیاتی تسلیمی مدیرعامل و پیشنهاد آن به شورا.  پیشنهاد تشکیلات اداری سازمان و واحدهای تابعه آن متناسب با نیاز و حجم کار و درآمد و برنامه سالانه سازمان جهت بررسی و اقدامات بعدی به شورا.  بررسی و تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه ­های داخلی و دستورالعمل­ های مربوطه پیشنهادی مدیر عامل و ارائه موارد لازم به شورا.  رسیدگی و تصویب معاملات در مواردی که طبق آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان بر عهده هیأت مدیره است و نظارت بر اجرای آن.  پیشنهاد اخذ تسهیلات با تعیین نحوه هزینه و بازپرداخت آن و همچنین پیشنهاد مشارکت سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی، بانک­ها و مؤسسات اعتباری مجاز و نیز تأسیس شرکت به شورای سازمان در قالب اهداف و موضوع سازمان و رعایت مقررات موضوعه.  نظارت در حفظ و نگهداری دارایی و سرمایه و اموال و همچنین نظارت در حسن اداره امور سازمان.  نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیرعامل.  تصویب بکارگیری و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و تعیین پاداش و حقوق و مزایای آن ها بر اساس پیشنهاد مدیرعامل با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.  اهدا و قبول هدایا و اعلانات به نام سازمان با تصویب شورا.  بررسی و اظهار نظر و اخذ تصمیم در خصوص سایر پیشنهادها و اموری که از طرف مدیرعامل در قالب وظایف سازمان پیشنهاد می­ گردد.  بررسی و پیشنهاد معاملات و سفارش­ های خرید خارجی به شورا.  افتتاح حساب درآمد و هزینه و سایر حساب های مورد نیاز در بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز با رعایت مفاد اساسنامه، مقررات قانونی و آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان و اطلاع به شورای سازمان.  پیشنهاد خط مشی و برنامه سالانه و برنامه­ های میان مدت و دراز مدت سازمان و همچنین پیشنهاد تجدید نظر مورد نیاز در آنها به شورا جهت تصویب.  انجام سایر وظایفی که در این اساسنامه به عهده هیأت مدیره است.

ماده ١٦: چنانچه اعضای هیأت مدیره در موردی از مسائل سازمان به نحوی اختلاف نظر داشته باشند که باعث عدم تصمیم گیری و معطل ماندن در امور شود می­ توانند مراتب را کتباً به رییس شورا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نمایند.

ماده ١٧: هیأت مدیره در حدود مصوبات شورا در کلیه محاکم و مراجع اعم از قضایی و اداری نماینده تام الاختیار سازمان بوده و دارای کلیه اختیارات مندرج در مواد ٣٥ و ٣٦ قانون آیین دادرسی مدنی با حق صلح و سازش با رعایت اصل ١٣٩ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. هیأت مدیره در امور مذکور رأساً یا با انتخاب وکیل یا تفویض اختیار به مدیرعامل و عنداللزوم با تفویض حق انتخاب وکیل با حق توکیل به مدیرعامل اقدام خواهند کرد.

ماده ١٨: هیأت مدیره می­ تواند در حدود اساسنامه و آیین نامه­های مربوطه قسمتی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیرعامل تفویض نماید و مدیرعامل مؤظف می­ باشد که گزارش عملیات اجرایی در حدود اختیارات تفویضی در این ماده را همه ماهه به هیأت مدیره تسلیم نماید.

ماده ١٩: مدیرعامل:

مدیرعامل سازمان از افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی (ترجیحاً در رشته­های مرتبط) دارای تجربیات کافی در مسائل مربوط به سازمان می­باشد برای خدمت تمام وقت از بین اعضاء هیأت مدیره (اعم از اصلی یا علی البدل) و یا خارج از سازمان با داشتن شرایط فوق­ الذکر با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید حکم رییس شورا برای مدت دو سال منصوب می ­گردد.

تجدید انتخاب مدیرعامل بلامانع است و تا تعیین مدیرعامل جدید، مدیرعامل قبلی وظایف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره ١: دوره خدمت مدیرعامل در موارد ذیل خاتمه می­ پذیرد:

 خاتمه مدتی که برای آن دوره انتخاب شده است.  چنانچه فاقد هر یک از شرایط مربوط به انتخاب مدیرعامل باشد.  در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.  استعفای کتبی به رییس شورا یا فوت و حجر.  عزل مدیرعامل بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید رییس شورا در غیر از موارد فوق الذکر. 

تبصره ٢: در موارد فوق و تا تعیین مدیرعامل جدید، شهردار می­ تواند با مسوولیت خود فردی را به عنوان سرپرست سازمان برای مدت حداکثر سه ماه تعیین نماید.

تبصره ٣: مدیرعامل خاتمه خدمت یافته مؤظف به تنظیم و امضاء صورتجلسه تحویل و تحول با مدیرعامل و مسئول جدید می­ باشد.

 ماده ٢۰: وظایف و اختیارات مدیرعامل:

مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان است که بر کلیه واحدهای تابعه سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن جریان امور و منافع و سرمایه و اموال و دارایی سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هیأت مدیره می­باشد و در مقابل این دو مرجع مسئول خواهد بود.

مدیر عامل از جمله دارای وظایف و اختیارات ذیل می­باشند:

 اجرای مصوبات شورا و هیأت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف با اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر حسن اجرای انجام وظایف واحدهای تابعه سازمان.  همکاری در تهیه طرح­های جامع و نیز طرح تشکیلاتی، آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه­های داخلی و دستورالعمل­ها و ضوابط مورد نیاز سازمان یا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن ها به هیأت مدیره برای بررسی و اتخاذ تصمیم.  پیشنهاد به کارگیری و یا استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان بر اساس تشکیلات اداری مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایای پرسنل وفق مقررات استخدامی و آیین نامه­های مالی و اداری سازمان و سایر قوانین و مقررات ذیربط.

تبصره ١: استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان اعم از کارگری و کارمندی بر اساس پست­های مصوب تشکیلات تفصیلی سازمان (که پس از تصویب شورای سازمان به تأیید وزارت کشور خواهد رسید) و مقررات آیین نامه استخدامی شهرداری های سراسر کشور انجام خواهد شد.

 عزل و نصب کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات بر اساس مقررات موضوعه سازمان و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را بر عهده دارند.  تهیه و تنظیم بودجه، اصلاح، متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه برای تسلیم به هیأت مدیره.  تهیه و تنظیم صورت دارایی، ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی و عملیاتی سازمان جهت بررسی و طرح در هیأت مدیره.  انجام کلیه معاملات و انعقاد هر گونه قرارداد در رابطه با موضوع عملیات سازمان بر طبق مفاد اساسنامه و با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب و سایر مقررات سازمان.  امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی مالی تعهدآور، قبولی تعهد، ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هر گونه معامله اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول سازمان در برابر دیون، اجرای اسناد لازم الاجرا بر حسب مورد به اتفاق معاون اداری و مالی سازمان همراه با مهر سازمان بر اساس مقررات، مفاد اساسنامه و آیین نامه مالی معاملاتی.

تبصره ٢: معاون اداری مالی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره تعیین و زیر نظر مدیرعامل با  رعایت صرفه و صلاح سازمان و مقررات این اساسنامه و آئین نامه های مصوب انجام وظیفه نموده و بر درآمد و هزینه سازمان نظارت مستقیم داشته و نسبت به تنظیم دفتر قانونی بر اساس روش دفترداری دو طرفه و ثبت حساب ها اقدام و نظارت می نماید. مدیرعامل و معاون اداری و مالی ذیحساب مشترک می باشند.

 مدیرعامل حافظ منافع سازمان بوده و با تصویب هیأت مدیره و به نمایندگی از سازمان اختیارات ماده ٢۰ اساسنامه را خواهد داشت.  مدیرعامل می تواند با تصویب هیأت مدیره و بمنظور تسریع در امور جاری سازمان قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیأت مدیره مسوولان سازمان تفویض نماید. لیکن این تفویض اختیار، رافع مسئولیت مدیرعامل نبوده و مسئولیت حسن اداره امور و حفظ دارایی سازمان در هر حال به عهده او خواهد بود.

تبصره ٣: مدیرعامل موظف است در مدت معذوریت یا مرخصی و یا مأموریت عضو جانشین را با اطلاع رئیس هیأت مدیره تعیین کند.

 مدیرعامل هر شش ماه یکبار موظف به تهیه و تسلیم صورت های مالی و دارایی و دیون سازمان و ارائه آن به هیأت مدیره می باشد.  تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین بخش ها و واحدهای مختلف سازمان و نیز اتخاذ تصمیمات انضباطی درباره مستخدمین بر اساس مقررات موضوعه  امور اداری سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصراً در قالب قراردادهای پیمانکاری که با آن ها منعقد می شود با ذکر کارهای معین یا زمان مشخص و بر اساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام می شود بطوریکه هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی به عهده چیمانکار باشد، همچنین سازمان می تواند از خدمت کارکنان دیگر سازمان ها که برابر مقررات می توانند به سازمان مأمور خدمت شوند به صورت مأمور استفاده استفاده نماید.  مسوولیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسئولیت های مصرح در اساسنامه مسئولیت وکیل در برابر موکل است.  نمایندگی سازمان در برابر ادارات، موسسات دولتی و خصوصی و مراجع قضایی و انتظامی  انجام سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه و آئین نامه های مصوب و یا به موجب مقررات قانون تجارت صرفاً بعهده مدیرعامل می باشد.

ماده ٢١: نحوه انتخاب بازرس و حسابرس

شورای سازمان مکلف است بنا به پیشنهاد شهردار یک شخص حقیقی ذیصلاح را به عنوان بازرس و یکی از موسسات حسابرسی رسمی را با هماهنگی شورای اسلامی شهر برای مدت یکسال انتخاب نماید. انتخاب مجدد آن ها برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره ١: حکم بازرس توسط رئیس شورا صادر می­شود.

تبصره ٢: در انتخاب بازرس رعایت ماده ١٤٧ قانون تجارت الزامی است.

ماده ٢٢: وظایف بازرس و حسابرس

الف) وظایف بازرس

مراقبت بر تطبیق فعالیت ها و اقدامات سازمان بمنظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مفاد اساسنامه، قوانین و مقررات، آیین نامه ها و بودجه مصوب سازمان و ارائه نقطه نظرات، ابهامات و یا ایرادات به مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در صورت لزوم به رئیس شورا همراه با اظهار نظر ضریح رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صورت دارایی، حساب سود و زیان، ترازنامه و تفریغ بودجه و سایر گزارشات سالانه سازمان و تسلیم آن حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه شورای سازمان به رئیس شورا بازرس می تواند در هر موقع از سال هرگونه بازرسی ضروری را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهد. تصمیمات و اقدامات بازرس بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ، ثبت و امضاء شود. شورا و هیأت مدیره سازمان در مواقع لزوم می تواند بازرس را دعوت نموده تا برای مسائل با آنان تشریک مساعی نماید. سایر وظایف و اختیارات و مسئولیت های بازرس به نحوی است که در قانون تجارت و اساسنامه، مقرر گردیده است.

ب) وظایف حسابرس

١- هدايت و راهنمایی سازمان در امور مالی و رعایت اصول و رویه های اجرایی در مدیریت مالی و حسابداری بمنظور حداکثر بهره برداری از اختیارات و امکانات

٢- رسیدگی به کلیه اسناد و هزینه ها و اسناد مالی و اوراق و دفاتر سازمان و تطبیق عملیات مالی سازمان با قوانین، آئین نامه های مربوطه و بودجه مصوب سازمان و تسلیم گزارشات فصلی به بازرس، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و گزارشات سالیانه به رئیس شورای سازمان همراه با اظهار نظر صریح

تبصره – حسابرس موظف است یک نسخه از کلیه گزارشان تنظیمی را به بازرس ارائه نماید.

سایر وظایف و اختیارات و مسئولیتهای حسابرس به نحوی که به موجب قانون، تعهدات حرفه ای و اساسنامه تعیین گردیده است، می باشد.

ج) سایر موارد

سازمان موظف است بنا بر درخواست بازرس و حسابرس سازمان و یا حسابرس شورای اسلامی شهر و وزارت کشور، اسناد و مدارک لازم را در اختیار آن ها بگذارد.  بازرسی و مطالبه اسناد و مدارک باید به نحوی انجام گیرد که به امور جاری سازمان لطمه وارد نسازد. بازرس و حسابرس حق مداخله مستقیم در امور سازمان را ندارند ولی می توانند نظرات خود را کتباً به مدبرعامل و هیأت مدیره و شورای سازمان ارائه نمایند.

ماده ٢٣: در صورت معذوریت یا فوت یا حجر یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول مسئولیت توسط بازرس و یا حسابرس جهت انجام وظایف محوله، شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده ٢١ اقدام خواهد کرد.

 

فصل چهارم – امور مالی سازمان

ماده ٢٤: سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و تا پایان اسفند ماه همان سال به اتمام می رسد. ولی اولین سال مالی سازمان استثنائاً  از تاریخ تأسیس سازمان تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده ٢٥: هیأت مدیره مؤظف است همه ساله ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه سازمان را تهیه و یک نسخه از آن را همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد برای رسیدگی به بازرس تسلیم نماید.

تبصره- شورای سازمان جهت رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر صورت های مالی بایستی حداکثر تا آخر تیرماه هر سال از طرف رییس شورا دعوت و تشکیل جلسه دهد و حداکثر تا آخر همان ماه نظریه قطعی خود را برای تصویب به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

ماده ٢٦: برنامه کار و بودجه سال آتی سازمان باید حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال برای بررسی و تصویب هیأت مدیره توسط مدیر عامل ارایه و تا آخر آذرماه جهت تصویب نهایی به شورای سازمان تسلیم شود و شورای سازمان رسیدگی به بودجه را حداکثرتا آخر دی ماه همان سال انجام داده و یک نسخه از آن را برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال می­ نماید.

تبصره: دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزینه­های پرداخت نشده و تعهداتی که تا آخر اسفندماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ٢٧: کلیه درآمدهای سازمان در حسابی نزد یکی از بانک های رسمی کشور شعبه اصفهان واریز خواهد شد. برداشت از این حساب با امضاء رییس هیأت مدیره و مدیرعامل صرفاً جهت وازیر به حساب هزینه­ ها که جداگانه نزد همین بانک ها است مقدور خواهد بود. همچنین برداشت از حساب هزینه ­ها با صدور چک و با امضاء ثابت مدیرعامل سازمان و یکی از دو امضاء رییس هیأت مدیره و معاون اداری مالی سازمان انجام خواهد شد.

ماده ٢٨: هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به یک دهم سرمایه، ذخیره نماید.

ماده ٢٩: شورای سازمان می­تواند رأساً و یا بنا بر پیشنهاد هیأت مدیره هر سال علاوه بر ذخیره قانونی، درصدی از سود ویژه را به عنوان ذخیره احتیاطی منظور و یا نحوه استفاده از آن را مشخص نماید.

ماده ٣۰: کلیه مکاتبات سازمان با امضاء مدیرعامل و در غیاب او به امضاء جانشین وی که طبق مفاد این اساسنامه تعیین می­شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ٣١: دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومی و شهرداری بوده و متخلفین بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

ماده ٣٢: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و عملکرد هیأت مدیره به منزله مفاصا حساب مدیران برای آن دوره مالی خواهد بود.

 

فصل پنجم- مقررات مختلف

ماده ٣٣: اعضای شورای سازمان و هیأت مدیره و مدیرعامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان و یا به حساب سازمان صورت می­گیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نموده و یا سهیم شوند و همچنین رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات الزامی است. ضمناً چنانچه در قوانین و مقررات موضوعه اختیاراتی راجع به امور سازمان برای شهر شورای اسلامی شهر پیش بینی شده باشد مسئولین سازمان مؤظفند علاوه بر رعایت مفاد اساسنامه موافقت شورای اسلامی شهر اصفهان را کسب و مجوز لازم اخذ نمایند.

ماده ٣٤: چنانچه مواردی در این اساسنامه پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون شهرداری، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری مربوطه عمل خواهد شد.

ماده ٣٥: کلیه آگهی­ ها و اطلاعیه­ های سازمان در یکی از روزنامه­ های کثیرالانتشار که توسط شورای سازمان تعیین مي گردد درج خواهد شد.

ماده ٣٦: اساسنامه اصلاحی تحت عنوان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مشتمل بر ٥ فصل و ٣٦ ماده و ٣٦ تبصره مستند به ماده ٨٤ قانون شهرداری و بند پانزدهم ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٧٥ و اصلاحیه ­های بعدی آن، قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه ­ها و دستورالعمل های مربوطه مورد تأیید و موافقت می­ باشد كه در تاريخ ٩۰/٨/٣ به تصويب رسيد و کلیه صفحات آن ممهور به مهر وزارت کشور و منقش به مهر برجسته اداره کل امور شوراها و شهرداری ها است. ضمناً کلیه حساب­ ها و دارایی­ ها اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و تعهدات سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان بایستی با رعایت کامل قوانین و مقررات به شهرداری اصفهان (سازمان مدیریت پسماند شهر اصفهان) منتقل گردد.کد محتوا 30359

برچسب ها