04 دی 1399 - 10:27
عشق، کار، کبدی

روایت زندگی کارمند شهرداری اصفهان که مربی تیم ملی کبدی ایران است.

ورزشــکار، کارمنــد شــهرداری اصفهــان، مربــی تیــم ملــی کبــدی بانــوان، همســر و مــادر؛ اینهــا مســئولیت های گوناگــون مرضیــه عشــقی کاپیتــان ســابق تیــم ملــی کبــدی ایــران اســت کــه مــا را کنجــکاو می کنــد بدانیــم یــک روز از زندگــی او چطــور می گــذرد.  فایل: 

کد محتوا 27212

برچسب ها