بیستمین برنامه هر یکشنبه یک افتتاح، در منطقه ٧ | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید