تصویر شهر مطلوب آینده، شهر تاب آور و توسعه گرا با مشارکت شهروندان در کنار متخصصان ساخته می شود. تدوین برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد مشارکتی و با اخذ دیدگاه ذینفعان و گروه های مختلف، برای اولین بار از اصفهان آغاز شد و در میانه راه است. شهر بدون مشارکت شهروندان ساخته نمی شود.  کد محتوا 23330

برچسب ها