تعیین تاثیر استراتژی مدیریت استعداد بر درگیری ذهنی و عاطفی کارکنان شهرداری

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: تعیین تاثیر استراتژی مدیریت استعداد بر درگیری ذهنی و عاطفی کارکنان در شهرداری اصفهان به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت برنامه‌ریزی و توسعة سرمایه انسانی است که در دانشگاه اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.

سعید ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: در عصر حاضر لزوم تغییرات به عنوان یک عامل ضروری برای پیشرفت آینده درک می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان‌های مدرن پیشرفت خود را در گرو این تغییرات می‌دانند و تلاش می‌کنند تا استعداد کارکنان خود را به سمت موفقیت نهایی هدایت کنند.، افزود: استراتژی مدیریت استعداد به عنوان یکی از مهمترین موضوعات استراتژیک سازمان، در حفظ برتری نسبت به رقبا نقش مهمی را ایفا می‌کند، لذا هدف این پژوهش، تعیین تأثیر استراتژی مدیریت استعداد بر درگیری ذهنی و عاطفی کارکنان در شهرداری شهر اصفهان است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: برای تحقق این امر، از مدل استراتژی مدیریت استعداد طراحی شده توسط «سوئیم» استفاده شده است که شامل متغیرهای"مدیریت عملکرد"، "پرورش کارکنان"، "ارتباطات"، "پاداش و قدردانی" و "جوّ و فرهنگ باز" است و تأثیر این متغیرها به صورت جداگانه بر متغیر وابسته پژوهش که "درگیری ذهنی و عاطفی کارکنان" است، بررسی می‌شود.

وی تصریح کرد: جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل ۵۲۵ نفر از کارکنان شهرداری اصفهان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم هستند که جهت تعیین حجم نمونه یک مطالعه مقدماتی انجام شد، به صورتی که ۳۰ پرسشنامه محقق ساخته (شامل هفت سوال جمعیت‌شناختی و ۴۵ سوال اصلی بسته) که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (۹۵/۰) و روایی آن از طریق روایی تحلیل عاملی درجه دوم و روایی صوری تعیین شد، در میان کارکنان توزیع شد.

ابراهیمی با بیان اینکه روش نمونه‌گیری در این پژوهش به صورت خوشه‌ای دو مرحله‌ای بوده و حجم نمونه آماری محاسبه شده ۲۱۷ نفر است، گفت: در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از روش‌های استنباطی (آزمون T و آنالیز واریانس) و روش معادلات ساختاری استفاده شده‌ است.

وی افزود: برای این امر نرم‌افزارهای SPSS و AMOS مورد استفاده قرار گرفت که نتایج حاصله حاکی از تأیید تأثیر استراتژی مدیریت استعداد و مؤلفه‌های آن بر افزایش درگیری ذهنی و عاطفی کارکنان دارد.کد محتوا 19482

برچسب ها