سال جهش تولید
  • 1399-03-15 20:56
  • كد محتوا:11275

مشخصات کلی

حمیدرضا صبور
عباس
1344
مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان
1399/03/09 09:56

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان13831397