مصطفي خرسندي | درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-14 16:08
  • كد محتوا:11093

مشخصات کلی

مصطفي خرسندي
مدیر منطقه 5
1399/04/13 15:09

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 313711373
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 1013751378
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 513771382