راه های ارتباطی ما
  • اصفهان، رهنان، خیابان شهید مطهری، میدان امام حسین (ع)، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کالای درون شهری و حومه شهرداری اصفهان
  • ۲۳ - ۰۳۱۳۷۳۸۳۹۲۰
  • ۰۳۱۳۷۳۸۶۶۰۰

در راستای اجرای قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی و همچنین آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه، مصوب هیئت محترم دولت به منظور ساماندهی و بهبود وضعیت حمل و نقل بار در شهر اصفهان و حومه آن، از طریق برنامه ریزی جهت تقویت و توسعه کمی و کیفی ناوگان، اعمال نظارت صحیح، توسعه و ایجاد پایانه ها و بار اندازهای مورد نیاز و استفاده از امکانات بخش های مختلف از جمله بخش خصوصی و تعاونی در امر جابجایی مدیریت شده بار و کالا و در راستای اجرای اهداف و وظایف مندرج در قانون و آیین نامه های مذکور، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کالای درون شهری و حومه شهرداری اصفهان ایجاد گردیده است.

اخبار