مجموعه اقدامات شهرداري در کاهش مصرف آب در زمان سال های خشکسالی (پويش کاهش مصرف آب و ...)

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: معاونت خدمات شهري، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان

سال شروع/ انجام: 1397کد محتوا 34218

برچسب ها